ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ

Саницький М.А., Марущак У.Д. - Національний університет „Львівська політехніка”
Секрет Р., Вуйцікевич М. - Технічний університет „Політехніка Ченстоховська”

У статті представлено результати впливу будівельно-інсталяційних систем на енергетичні та економічні показники індивідуальних будинків. Показано, що мінімізація потреби в первинній енергії та оптимізація коштів на протязі життєвого циклу лежать в основі інтегрованого проектування енергоефективних будинків.

Енергетичні та економічні показники, індивідуальний будинок, інтегроване проектування енергоефективних будинків

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Значна частка в забудові малих та середніх європейських міст належить будинкам індивідуальної забудови. За останні роки їх будівництво набуло активного розвитку за рахунок пластичності і різноманітності архітектурних форм, композиційних рішень, індивідуальної виразності будинків, врахування особливих бажань і потреб їх власників. Разом з тим, питоме енергоспоживання для будинків індивідуальної забудови може складати понад 400 кВт∙год/(м2∙рік). Істотні витрати енергії, необхідні як на спорудження будинків, так і на їхню експлуатацію протягом всього життєвого циклу, визначають економічну складову впровадження інноваційних енергоефективних заходів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ І ПУБЛІКАЦІЙ

Основними проблемами в житлово-комунальному секторі є підвищені витрати енергії, значна емісія парникових газів та невідповідність внутрішнього мікроклімату приміщень загальноприйнятим нормам комфорту. При цьому більшість теплової енергії витрачається на опалення (70…87%), тому у світовому будівництві зберігається тенденція до зниження кількості використання енергії будинками та спорудами протягом усього життєвого циклу. Підвищення енергоефективності будівельного сектору забезпечується шляхом розроблення і реалізації проектів низькоенергетичних будинків [1, 2].

Спорудження будинків високої енергоефективності (потреба в енергії на опалення менше 75 кВт∙год/(м2∙рік)) та пасивних будинків (тепловитрати на опалення менше 15 кВт∙год/(м2∙рік)) в країнах ЄС вже є визнаним стандартом [3]. Мінімізація використання первинної енергії та впливу на довкілля, що визначається принципами збалансованого розвитку, спонукає до пошуків нових концептуальних підходів у будівництві, до яких можна віднести проектування та послідовну реалізацію з врахуванням перспектив розвитку будинків «нуль теплової енергії» (nearly zero energy building – nZEB), будинків «нуль теплової енергії» та «нуль електричної енергії», активних будинків (active house), Smart-Grid-0-Energy будинків («розумні будинки нуль енергії») [3, 4].

З прийняттям директиви 2002/91/WE EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) та зміни в Директиві 2010/31/EU, що стосуються енергетичної характеристики будинків, зведення з 2021 року на територіях Європейського Союзу будинків тільки з дуже низькою потребою в енергії (nZEB) є обов’язковою умовою. В основі їх проектування закладено три основні принципи: низькі енергетичні потреби, використання відновлюваних джерел енергії, скорочення викидів парникових газів. Низьке споживання таких будинків досягається за рахунок високого рівня ізоляції, використанням енергоефективних вікон, високого рівня герметичності і штучної вентиляції з рекуперацією теплоти. Вимоги до будівель нульової енергії (nZEB) повинні також включати майже нульову емісію вуглекислого газу – нижче 3 кг CO2/(м2рік) [4]. При цьому необхідно вирішувати питання про економічну доцільність впровадження конструктивних та технічних рішень. Пакувальне обладнання та інші елементи функціонально-технічних процесів повинні відповідати найвищим енергетичним вимогам.

Директива 2010/31/EU, поправка до директиви EPBD передбачає, щоб мінімальні вимоги до енергетичних характеристик будівель були встановлені при досягненні економічно оптимальних рівнів (cost optimal levels) для будівель, будівельних виробів і будівельних елементів. Основною характеристикою, що визначає економічно оптимальний рівень енергетичної ефективності, є витрати первинної енергії. Враховуючи весь життєвий цикл будівлі, експлуатаційні витрати енергії є вищими, ніж витрати на будівництво і модернізацію [5, 6].

В умовах України при сучасному стані цінової політики на енергоносії для населення важливе значення має проведення оцінки енергетичної ефективності різних типів будинків. Використання різних параметрів огороджувальних конструкцій індивідуальних будинків дозволяє досягнути річної економії коштів на опалення будинку впродовж року за рахунок зменшення споживання енергії на опалення та зниження ціни за 1 м3 природного газу, що залежить від річного обсягу споживання природного газу.

1. Саницький М.А., Енергозберігаючі технології в будівництві: навч. посібник / М.А. Саницький, О.Р. Позняк, У.Д. Марущак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 248 с.
2. Фаренюк Г.Г. Науково-методичні напрями вирішення проблеми енергоефективності будівель / Фаренюк Г.Г., Федевич О.М. – Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - Вип. 77. – К.: ДП НДІБК, 2013. – С. 10-14.
3. Вуйцікевич М. Аналіз енергетичних показників індивідуальних будинків / М. Вуйцікевич, М. Саницький, Р. Секрет // ЕКОінформ. - 2011.– № 3 (263). - С. 50-51.
4. Zrуwnoważone budownictwo. Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. – Warszawa: ITB, 2010.
5. Relation between energy characteristics and cost for single family building / R. Sekret, M. Sanytsky, M. Wojcikiewicz // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Czestochowa, 2012. – S. 240-248.
6. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implantation / [J. Kurnitski, A. Saari, T. Kalamees еt al.] // Energy and building. - 2011. – № 43. – P. 3279-3288.

1. Sanitsky M.A., Energozberigayuchi tehnologії in budownictwa: course book / M.A. Senitskii, O.R. Poznyak, U.D. Maruschak. - Lviv: Publishing house Lvivs politehnik, 2011. - 248 s.
2. Farenyuk G.G. Naukova-metodichna napryamy virishennya way the problems of energoeffektivnost budol / Farenyuk G.G., Fedevich O.M. - Building constructions: Sciences essays. - V. 77. - K.: SC NDIBC, 2013. - P. 10-14.
3. Vujcicevich M, Analisys energetichnij pokaznyk ndial budinkiv / M. Vujcicevich, M. Sanitskii, R. Secret // Ecoinform, 2011.- № 3 (263). - P. 50-51.
4. Zrуwnoważone budownictwo. Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. – Warszawa: ITB, 2010.
5. Relation between energy characteristics and cost for single family building / R. Sekret, M. Sanytsky, M. Wojcikiewicz // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym. Czestochowa, 2012. – S. 240-248.
6. Cost optimal and nearly zero (nZEB) energy performance calculations for residential buildings with REHVA definition for nZEB national implantation / [J. Kurnitski, A. Saari, T. Kalamees еt al.] // Energy and building. - 2011. – № 43. – P. 3279-3288.
Категория: Енергозбереження | Добавил: admin (2017-08-27)
Просмотров: 2126 | Теги: інтегроване проектування, індивідуальний будинок, Енергетичні показники | Рейтинг: 4.5/2

Коментарі до ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ, обговорення та відгуки: