› 
 › 
оновіть ДБН А.3.1-5-96 на ДБН А.3.1-5-2009

02:44

оновіть ДБН А.3.1-5-96 на ДБН А.3.1-5-2009

По-перше: Скачати ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва як завжди можна безкоштовно, а тим кому потрібна стара версія - шукайте російсько- та україномовний варіанти ТУТ

По-друге: Розглянемо основні зміни, що приніс новий ДБН Організація будівельного виробництва:

1. Додано посилання на законодавчі акти на нормативні документи до ДБН, найбільш популярні та цікаві з яких Ви знайдете в описі ДБН на сторінці для скачування. Також для більш комфортного використання в текст Норматива інтегровані посилання на стандарти які можна скачати на нашому сайті ДБНУ.

2. Додано ключові слова та терміни понять: будівництво, організація будівельного виробництва, проектно-технологічна документація, проект організації будівництва, проект виконання робіт, охорона праці, дозвіл на виконання робіт, технічний нагляд, закриття прихованих робіт (більше на сторінці норматива)

3. Зявився Додаток "Бібліографія":
П. 1 СНиП ІІІ-4-80* Ч. III, гл. 4 Техника безопасности в строительстве
П. 2 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть І. Общие требования
П. З СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II "Строительное производство"
П. 4 ВСН 2-80 Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева
П. 6 Горячев О.М., Прыкина Л.В. Особенности возведения зданий в стесненных условиях, Academia, Москва, 2003
П. 7 МДС 12-23. 2006 Временные рекомендации по технологии и организации строительства многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в Москве, ФГУП "НИЦ "Строительство", Москва, 2006
П. 8 СНиП 12-01-2004 Организация строительства
П. 9 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ
П. 11 ГОСТ 12. 4. 059-89 Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия
П. 12 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
П. 13 СН 47-74 Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
П. 14 Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве. - М.: Стройиздат, 1976
Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Часть 1. - М.: Стройиздат, 1973

4. Акт огляду прихованих робіт у новій редакції має назву Акт на закриття прихованих робіт
Загалом структурно та по розділам зміни не значні. Від тепер кожен може вільно ознайомитися із новим ДБН.

Далі наводимо уривок з нового ДБН по організації:

Вступ Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво) об'єктів будь-якого призначення.
Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності.
Вимоги цих Норм не поширюються на організацію будівельного виробництва під час здійснення капітального ремонту та реставрації існуючих будівель і споруд.
По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до цих Норм слід враховувати вимоги відомчих нормативних документів, прийнятих у встановленому порядку, які відображають специфіку такого будівництва.
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, на які зроблені посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.
Терміни та визначення понять, які вживаються в цих Нормах, наведено у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги до:
- надання дозволів на виконання робіт із будівництва, облаштування будівельних майданчиків і робочих місць, порядку та правил виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва, контролю якості робіт і їх прийняття, розроблення і використання проектів виконання робіт (ПВР);
- виконавців робіт із будівництва (наявність ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів);
- складу та комплектності проектної документації для будівництва (зокрема, проекту організації будівництва - ПОБ), а також забезпечення нею виконавців відповідно до профілю виконуваних ними робіт;
- охорони та збереження навколишнього середовища - природного, соціального, включаючи життєдіяльність населення, і техногенного;
- охорони праці, безпечності виробничого процесу, техногенної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;
- складу робіт, їх вартості, нормативів витрат ресурсів для їх виконання;
- застосовуваних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
- умов поставки устаткування для монтажу;
- будівельної продукції (будівель і споруд);
- порядку та умов здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об'єктів;
- договірних відносин у будівництві;
- прийняттям експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
1.2 Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень і заходів суб'єктів будівельного виробництва на дотримання вимог щодо:
- раціональної організації виробничого процесу та управління будівництвом;
- узгодженої діяльності виконавців робіт із будівництва, врахування їх виробничо-господарських та економічних можливостей і інтересів;
- виконання робіт із врахуванням індивідуальних характеристик об'єктів будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення), умов їх будівництва (особливі умови будівельного майданчика та умови виконання робіт), складу та обсягів робіт, виділення в будові черг будівництва або пускових комплексів тощо;
- раціональної технології виконання будівельно-монтажних робіт (технологічна послідовність, правила виконання, енергоефективність, підбір виконавців, матеріалів, технічних засобів);
- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види підготовчих робіт, у найбільш сприятливу пору року (якщо вимогами замовника не передбачено інше);
- забезпечення якості будівельної продукції;
- строків та вартості будівництва об'єктів (із врахуванням умов фінансування);
- забезпечення комплексної безпеки будівництва;
- приймання виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів.
1.3 Заходи з організації будівельного виробництва охоплюють розроблення проектно-технологічної документації (ПТД) з календарним плануванням робіт та їх фінансового і матеріально- технічного забезпечення, підготовку виробництва, управління виробництвом (1.8), організацію праці, заходи з комплектного і своєчасного забезпечення будови матеріалами, конструкціями та устаткуванням, механізацію робіт, охорону навколишнього середовища, забезпечення якості продукції.
1.4 Проектно-технологічна документація - включає ПОБ і ПВР. Вона містить рішення з організації будівництва об'єкта і технології виконання робіт. Вимоги до ПТД наведено у розділі 3.
Якщо під час підготовки або здійснення будівництва об'єкта відбуваються непередбачені зміни або виявляються обставини, які змінюють умови організації будівництва, виконання окремих видів робіт, комплексної безпеки будівництва, забезпечення якості та строків виконання робіт тощо, ПТД (а за необхідності і іншу проектну документацію) коригують у встановленому порядку, і подальші роботи виконують за відкоригованою документацією.
За умови збільшення передбачених обсягів будівельно-монтажних робіт, строків їх виконання, кількості або потужності задіяної будівельної техніки і транспортних засобів підлягають коригуванню також матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у частині "Оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва".
1.5 Виконанню основних будівельно-монтажних робіт на об'єктах будівництва повинен передувати комплекс заходів і робіт із підготовки будівельного виробництва (розділ 2).
Якщо будівельний майданчик розташований на території, що зазнає впливу несприятливих природних і техногенних явищ (зокрема геологічних та гідрогеологічних процесів: селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території тощо), на відведеному в натурі і огородженому майданчику після створення геодезичної розбивочної основи, але до початку інших внутрішньомайданчикових підготовчих робіт (2.2.3) вживають першочергових заходів і виконують роботи із захисту території від таких процесів за відповідним проектом, який має містити і розділ ОВНС.
Підготовку виробництва в обсязі, необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (черзі будівництва, пусковому комплексі), виконують до початку будівництва об'єкта. Завершення підготовчих робіт у обсязі, що надає можливість початку будівництва об'єкта (черги будівництва, пускового комплексу), підтверджується актом про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкта до початку будівництва, оформленим відповідно до додатка Н.
1.6 Виконання підготовчих робіт на будівельному майданчику, будівельних робіт на об'єкті, а також підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд дозволяється лише після оформлення відповідних документів дозвільного характеру інспекцією державного архітектурно- будівельного контролю. Види цих документів у залежності від категорії складності будівельного об'єкта та переліки робіт, право на виконання яких надається кожним із них, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".
1.7 Замовник до початку виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва передає підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи, необхідні Для його повноцінного використання, в тому числі дозвільну документацію (якщо договором підряду не передбачено інше).
У випадку реконструкції (технічного переоснащення) замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті.
1.8 Управління будівельним виробництвом включає формування планів робіт та забезпечення їх матеріально-технічними і фінансовими ресурсами, формування графіків виконання робіт учасниками будівництва, розроблення поточних завдань для них на базі календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, відстеження і аналіз фактичного виконання завдань, здійснення в разі потреби їх вчасного коригування.
Управління має забезпечувати цілеспрямованість, узгодженість і ефективність діяльності учасників будівництва, дотримання вимог, визначених у 1.2, і рішень з організації будівництва і виконання робіт, прийнятих у ПТД.
1.9 Заходами з організації будівельного виробництва мають бути забезпечені:
- міцність і стійкість споруджуваних та існуючих будівель, споруд і конструкцій у процесі будівництва;
- безпечність виробничого процесу будівельно-монтажних робіт та забезпечення безпеки праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", інших законодавчих та нормативно-правових актів, нормативних документів з питань охорони праці та техногенної безпеки;
- умови праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих відповідно до чинних санітарних норм;
- дотримання правил пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", НАПБ А.01.001, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, інших законодавчих та нормативно-правових актів, нормативних документів із питань пожежної безпеки;
- виконання заходів з охорони та збереження навколишнього середовища відповідно до матеріалів ОВНС у складі проектної документації, вимог законодавчих і нормативно-правових актів та нормативних документів із питань охорони навколишнього середовища, у т.ч. ДСТУ ISO серії 14000;
- виконання погоджених заходів щодо об'єктів прилеглої забудови і благоустрою та додержання комплексної безпеки будівництва на ділянках існуючої забудови відповідно до ДБН В.1.2-12;
- умови дорожнього руху на прилеглих до будови ділянках вулично-дорожньої мережі згідно із Законом України "Про дорожній рух".
1.10 Керівники підрядних організацій забезпечують на будівельному майданчику і робочих місцях необхідні умови для дотримання комплексної безпеки будівництва, для виконання працівниками вимог норм, правил та інструкцій із техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці, а також рішень з безпеки, прийнятих у проектній та проектно-технологічній документації.
У випадку виникнення небезпеки для життя та здоров'я працівників, об'єкта будівництва, прилеглої забудови або навколишнього середовища керівник робіт, призначений наказом по організації, припиняє роботи і вживає заходів із усунення небезпеки, а за необхідності - забезпечує евакуацію людей у безпечне місце.
1.11 Організації, що здійснюють та обслуговують будівництво, відповідними наказами призначають працівників, відповідальних за:
- забезпечення інструкціями з безпеки праці, розробленими і затвердженими відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15;
- навчання виконавців, у т.ч. з питань охорони праці, техногенної і пожежної безпеки, виробничої санітарії, перевірку їх знань, атестацію, проведення усіх видів інструктажу відповідно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001;
- безпечність виробничого процесу - забезпечення розроблення ПВР, технологічних карт, додержання їх вимог при виконанні робіт, безпечне суміщення будівельно-монтажних операцій, безпека прилеглої забудови і території, осіб, що перебувають поблизу будови, тощо;
- безпечне переміщення транспортних засобів по території будмайданчика;
- безпечну експлуатацію будівельних машин і механізмів, вантажопідіймальних машин, інструменту, технологічного оснащення та засобів захисту, включаючи їх технічне обслуговування, ремонт, монтаж і демонтаж;
- якість робіт і зберігання об'єкта будівництва;
- виконання заходів пожежної безпеки.
1.12 За необхідності поетапної здачі виділених у проектній документації черг будівництва, пускових комплексів будови, технологічних вузлів тощо склад окремих етапів будівництва і строки їх завершення встановлюють у робочій документації та ПОБ.
Заходи з організації будівництва таких об'єктів (будов) орієнтують на своєчасне завершення виділених етапів, що здаються.
1.13 У разі виконання робіт мобільними будівельними формуваннями або вахтовим методом враховують особливості таких видів організації робіт (оснащення підрозділів засобами транспорту, пересувними механізованими установками, засобами енергетичного забезпечення, мобільними будівлями для потреб будівництва тощо, особливості забезпечення робочою силою і організації праці тощо).
1.14 У разі залучення до виконання робіт із будівництва об'єкта (сукупності об'єктів будови) генерального підрядника він координує діяльність інших виконавців, забезпечуючи узгоджене виконання ними доручених їм робіт.
1.15 Якщо передбачається тимчасове використання запроектованих постійних будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних комунікацій тощо для потреб будівництва на окремих його етапах, у ПТД слід передбачати досягнення готовності цих об'єктів до експлуатації в обсягах і в строки, що необхідні для використання на відповідному етапі будівництва.
1.16 Після завершення окремих етапів будівництва (підготовчий період, зведення підземної, надземної частин будівлі, опорядження тощо) слід своєчасно звільняти майданчик від тимчасових будівель і споруд, як тільки в них відпаде необхідність, керуючись будівельним генеральним планом (будгенпланом) для відповідного етапу будівництва. Особливу увагу звертають на своєчасність відключення і розбирання мереж тимчасового водо-, енерго-, газо- та теплопостачання.
1.17 На кожному об'єкті будівництва належить:
- вести загальний журнал робіт за формою згідно з додатком В, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлює генпідрядник, виходячи з вимог нормативних документів щодо ведення виконавчої документації за формами, зразки яких наведено в додатку Г, журнал авторського нагляду відповідно до ДБН А.2.2-4;
- складати акти на закриття прихованих робіт за формою, наведеною у додатку К, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій за формою, наведеною у додатку М;
- складати акти індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання;
- оформляти виконавчу документацію - комплект робочих креслень із написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних
у натурі робіт цим кресленням або змінам у них, внесеним за погодженням із замовником та проектувальником;
- вести облік збирання та видалення відходів і вторинної сировини;
- після завершення будівництва об'єкта скласти його архітектурно-технічний паспорт згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" та "Положенням про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури", паспорт технічного стану будівлі (споруди) згідно із НПАОП 45.2-1.01, енергетичний паспорт будинку згідно з ДБН В.2.6-31.
1.18 Передавання виконаних робіт (етапів робіт) підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
Порядок передавання та прийняття закінчених робіт, необхідність у випробуваннях, обов'язки сторін, порядок усунення недоліків, врегулювання спорів та інше обумовлюють у договорі підряду на будівництво об'єкта відповідно до норм ст. 882 Цивільного кодексу України та положень Загальних умов укладення і виконання договорів підряду в капітальному будівництві.
1.19 Під час здійснення експериментального будівництва з метою перевірки нових технологій, містобудівних, архітектурно-технічних та інженерних рішень будівельне виробництво організовують із дотриманням вимог, визначених "Положенням про експериментальне будівництво".
1.20 За необхідності влаштування на об'єкті будівництва особливо складних конструкцій, виконання робіт особливо складними методами або в особливо складних умовах (3.1.4) мають бути здійснені додаткові заходи з технологічної і організаційної підготовки таких робіт, а також із відстеження їх фактичного виконання, які мають забезпечити досягнення необхідних експлуатаційних якостей конструкцій, раціональну технологію їх зведення, комплексну безпеку робіт.
1.21 Перелік об'єктів, будівництво яких у зв'язку із їх складністю підлягає обов'язковому науково-технічному супроводу, встановлено в ДБН В.1.2-5. Прийняття таких об'єктів в експлуатацію супроводжується обов'язковим наданням звіту про виконання науково-технічного супроводу їх будівництва.
Правила формування змісту науково-технічного супроводу будівництва об'єкта, розроблення програми робіт із супроводу та оформлення звітної документації щодо його здійснення встановлені зазначеними нормами.
1.22 У разі необхідності виконання робіт із консервації або розконсервації об'єкта будівництва суб'єкти будівельного виробництва повинні дотримуватися вимог, визначених "Положенням про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва".
1.23 Прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" шляхом реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації (в залежності від категорії складності об'єкта).

2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Підготовка будівельного виробництва забезпечує можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-монтажних робіт і узгодженої діяльності всіх учасників будівництва як на окремих об'єктах, так і в обсязі виробничої програми будівельно-монтажної організації. Підготовка виробництва з необхідним випередженням передує кожному етапу виконання будівельно-монтажних робіт. її організовують як регулярно функціонуючу систему взаємопов'язаних заходів організаційного, технічного, технологічного і планово-економічного характеру, в якій виділяються фази загальної організаційно-технічної підготовки і підготовки до будівництва об'єкта.
2.1 Загальна організаційно-технічна підготовка
2.1.1 До загальної організаційно-технічної підготовки будівництва відносяться:
- забезпечення будови проектно-кошторисною документацією, у т.ч. ПОБ (зокрема, на виконання робіт особливо складними методами або в особливо складних умовах);
- встановлення порядку здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва, умов участі розробників проектної документації у прийманні прихованих робіт та відповідальних конструкцій відповідно до 9.8, 9.11;
- визначення необхідності науково-технічного супроводу (відповідно до ДБН В.1.2-5) та вирішення питань його організації;
- вирішення питань забезпечення комплексної безпеки будівництва;
- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва;
- отримання дозволів на виконання робіт (1.6), оформлення відповідно до вимог ДБН В.1.2-12 акта-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства або житлового мікрорайону у випадку будівництва в умовах ущільненої забудови (зокрема під час реконструкції існуючого об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства);
- заходи з припинення експлуатації будівель, що підлягають знесенню;
- забезпечення будівництва під'їзними шляхами, електро-, тепло- і водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами пожежогасіння, збирання, безпечного тимчасового зберігання та видалення відходів і вторинної сировини, приміщеннями для санітарно- побутового та іншого обслуговування будівельників.
2.1.2 Обов'язки із здійснення функцій загальної підготовки будівництва суб'єкти будівельного виробництва розподіляють між собою самостійно під час складання протоколів намірів і укладення договорів підряду на будівництво з урахуванням особливостей об'єкта, що створюється, умов його будівництва, вимог, визначених у проектно-технологічній документації, складу охоплених договором робіт, складу учасників договору та інших умов.
2.2 Підготовка до будівництва об'єкта
2.2.1 Підготовка до будівництва об'єкта включає:
- вивчення інженерно-технічним персоналом підрядника проектно-кошторисної документації;
- у випадку будівництва в умовах існуючої забудови - вивчення матеріалів з обстеження ділянки для будівництва, прилеглих об'єктів та інженерних мереж, а в умовах діючого підприємства, крім того - з обстеження його конструкцій, обладнання, інженерних мереж, умов виконання робіт тощо, виконаних згідно з НПАОП 45.2-1.01;
- детальне ознайомлення з умовами будівництва;
- розроблення ПВР:
із будівництва будівель, споруд, їх частин,
із виконання окремих видів або етапів робіт, зокрема робіт, які виконуються особливо
складними методами або в особливо складних умовах,
із виконання позамайданчикових та внутрішньомайданчикових підготовчих робіт;
- виконання підготовчих робіт до будівництва об'єкта - позамайданчикових та внутрішньо- майданчикових, завершення яких оформляється актом про готовність об'єкта до початку будівництва за формою, наведеною у додатку Н;
- підготовку до виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті.
2.2.2 До позамайданчикових підготовчих робіт (якщо це не є безпосереднім об'єктом будівництва) відносяться:
- будівництво під'їзних шляхів і причалів,
- будівництво ліній електропередачі з трансформаторними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними спорудами, каналізаційних колекторів з очисними спорудами,
- будівництво житлових містечок для будівельників, об'єктів виробничої бази будівельних організацій, обладнання перевалочних баз,
- будівництво пожежних депо та організація пожежної охорони,
- створення інформаційних систем та обчислювальних мереж для планування та управління,
- створення споруд, ліній та засобів зв'язку.
2.2.3 До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться:
- відведення в натурі майданчика (траси) для будівництва;
- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних, сигнальних), організація в необхідних випадках контрольно-пропускного режиму;
- створення та здавання-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і доріг, зведення будівель і Споруд;
- першочергові заходи і роботи із захисту території від несприятливих природних і техногенних явищ, зокрема геологічних та гідрогеологічних процесів (1.5);
- звільнення будівельного майданчика в межах відведеної земельної ділянки під забудову для будівельно-монтажних робіт (розчистка території, знесення будівель, порушення елементів благоустрою тощо);
- зняття ґрунтового покриву (родючого шару фунту) земельної ділянки, складування його в спеціально відведених місцях для подальшого використання для рекультивації земель (відповідно до чинних нормативних документів) - частина робіт, віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих;
- вертикальне планування території будівельного майданчика - частина робіт, віднесена у ПОБ і ПВР до стадії підготовчих;
- водовідведення та (за необхідності) штучне зниження рівня ґрунтових вод;
- перекладання існуючих і прокладання нових інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання тощо), необхідних на період будівництва та передбачених у ПОБ і ПВР;
- влаштування постійних і тимчасових внутрішньомайданчикових доріг та під'їздів;
- розміщення мобільних (інвентарних) будівель і споруд виробничого, складського, допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів, вторинної сировини;
- організація функціонування інформаційних комп'ютерних технологій із планування робіт і управління їх виконанням та диспетчерської служби (за умови їх залучення на будові);
- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку.
2.2.4 У випадку використання для потреб будівництва запроектованих постійних або існуючих будівель і споруд їх будівництво або пристосування здійснюють у підготовчому періоді.
За техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) для цих цілей можуть будуватися тимчасові неінвентарні будівлі і споруди.
2.2.5 Тимчасові позамайданчикові і внутрішньомайданчикові дороги влаштовують за недоцільності або неможливості використання для потреб будівництва постійних існуючих і запроектованих доріг. Конструкція всіх доріг, що використовуватимуться як тимчасові, повинна забезпечувати рух будівельної техніки і перевезення максимальних за масою і габаритами будівельних вантажів.
2.2.6 Водою, теплом, парою, газом, електроенергією будівництво забезпечують, як правило, від діючих систем, мереж і установок з використанням, за згоди замовника, запроектованих постійних інженерних мереж і споруд, строки будівництва яких встановлюють з урахуванням цих умов.
2.2.7 Підготовка до виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті включає:
- передачу виконавцям ПВР;
- розроблення і здійснення заходів з організації праці, забезпечення (за необхідності) будівельних бригад технологічними картами та інструкціями;
- передачу і прийняття закріплених на місцевості знаків геодезичної розбивки для частин будівель (споруд) і видів робіт;
- організацію інструментального господарства для забезпечення бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом, засобами вимірювання і контролю, засобами підмощування, огорожами і монтажною оснасткою у складі і кількості, які передбачені у ПВР;
- обладнання майданчиків і стендів укрупнювального складання конструкцій;
- створення запасу будівельних конструкцій, матеріалів і готових виробів, необхідного для • виконання робіт із потрібною інтенсивністю;
- поставку або перебазування на робоче місце будівельних машин та пересувних (мобільних) механізованих установок.
2.2.8 Підготовка до будівництва складного і унікального об'єкта включає роботи з організації науково-технічного супроводу його будівництва в порядку, встановленому ДБН В.1.2-5.

3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (ПТД) З ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1 Загальні положення щодо ПТД
3.1.1 ПТД (1.4) містить організаційні, технічні і технологічні рішення, спрямовані на досягнення підчас будівництва вимог, визначених у 1.2.
Згідно із ДБН А.2.2-3 проект організації будівництва розробляється у складі проекту (затверджуваної частини робочого проекту) як розділ "Організація будівництва"; проекти виконання робіт розробляються на основі робочої документації.
Зміст ПТД для здійснення робіт на конкретному об'єкті визначається з урахуванням індивідуальних властивостей та умов його будівництва (1.2), детальності проектної документації, спеціалізації та досвіду учасників будівництва, форм їх взаємодії тощо. Склад і зміст ПВР, за необхідності, обумовлюються у договорі підряду на будівництво об'єкта.
3.1.2 Для забезпечення комплексної безпеки будівництва ПТД має містити рішення зокрема з таких напрямків:
- забезпечення міцності і стійкості споруджуваних та існуючих будівель, споруд і конструкцій у процесі будівництва (зокрема, своєчасне виконання заходів із захисту та закріплення конструкцій прилеглих об'єктів, передбачених у проектній документації відповідно до ДБН В.1.2-12);
- забезпечення безпеки і нормальних експлуатаційних умов для об'єктів прилеглої забудови та благоустрою;
- безпечне облаштування будівельного майданчика, проїзду, розвантаження і завантаження транспортних засобів;
- захист котлованів і траншей від поверхневих і ґрунтових вод;
- послідовність і темпи виконання робіт, які забезпечують ефективне і безпечне здійснення будівництва;
- вибір комплекту будівельних машин і засобів механізації, їх розміщення і регламентація правил безпечної експлуатації;
- максимальне скорочення обсягів і строків робіт, які виконуються в умовах дії небезпечних і несприятливих чинників;
- забезпечення техногенної і пожежної безпеки та безпечних умов праці під час виконання робіт на діючому підприємстві;
- зниження екологічного та геологічного ризиків через дотримання гранично-допустимих концентрацій небезпечних та шкідливих виробничих чинників;
- заходи з ліквідації негативного техногенного впливу будівництва на навколишнє середовище у разі виявлення його засобами моніторингу будови;
- способи й порядок поводження з відходами.
Для будівництва у складних умовах (природно-кліматичних, геологічних, гідрогеологічних, техногенних тощо), а також під час зведення унікальних будівель і споруд для забезпечення безпеки передбачаються спеціальні заходи.
У разі виникнення або виявлення непередбачених умов, що впливають на безпеку, в ПТД вносять необхідні корективи відповідно до 1.4.
3.1.3 Для будівництва унікальних об'єктів та об'єктів зі складними технічними рішеннями у ПОБ передбачаються, а у складі ПВР розробляються програми необхідних досліджень, випробовувань, режимних спостережень, моніторингу поточного стану об'єктів, включаючи методи технічного контролю, організацію станцій, полігонів, вимірювальних постів та інші роботи, що забезпечують надійність і безпеку виконання будівельно-монтажних робіт і подальшої експлуатації споруд.
За визначеної відповідно до 1.21 та 2.1.1 необхідності передбачають здійснення науково- технічного супроводу будівництва таких об'єктів.
3.1.4 Для будівництва будівель і споруд з особливо складними конструкціями і методами виконання робіт проектні організації у складі робочої документації розробляють робочі креслення на спеціальне обладнання, пристрої та оснастку для виконання таких робіт (особливо в умовах існуючої забудови, діючого підприємства або транспортної магістралі, при будівництві висотних будівель тощо). До таких робіт можуть бути віднесені:
- штучне зниження рівня ґрунтових вод, заморожування і закріплення ґрунтів, створення дренажних та протифільтраційних споруд;
- влаштування складних і відповідальних підземних споруд і конструкцій із застосуванням спеціальних методів - "стіна в ґрунті", "top-down" ("зверху вниз"), горизонтального буріння, паль- барет тощо;
- укрупнювальне складання, транспортування і монтаж негабаритних і великовагових технологічних, будівельних і будівельно-технологічних блоків, надбудова будівель;
- влаштування і використання спеціальних видів опалубки;
- виконання буровибухових робіт поблизу існуючих будівель і споруд.
У складі ПОБ розробляють рішення з методів виконання таких робіт.
Для розроблення такої документації можуть залучатися спеціалізовані проектні, проектно- конструкторські, проектно-технологічні, проектно-вишукувальні, науково-дослідні організації, які мають ліцензії на відповідний вид проектування.
3.2 Проект організації будівництва (ПОБ)
3.2.1 У ПОБ укрупнено проектується раціональна організація будівництва всієї сукупності об'єктів будови. Склад ПОБ та форми основних документів у його складі приймаються відповідно до додатків Д та Е.
ПОБ повинен бути ув'язаний з іншими розділами передпроектної та проектної документації. Передбачені у ПОБ заходи включаються в кошторисну документацію на будівництво.
ПОБ використовується замовником, підрядними організаціями та іншими учасниками інвестиційного процесу для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, для організації діяльності з будівництва об'єкта, для розподілу у часі фінансування і матеріально-технічного забезпечення його будівництва.
3.2.2 ПОБ розробляє генеральна проектна організація із залученням, за необхідності, спеціалізованих проектних організацій, що розробляють окремі розділи проекту. Організації, що беруть участь у розробленні ПОБ, повинні мати ліцензію на цей вид діяльності.
Для реконструкції існуючого об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства ПОБ розробляється за участю замовника.
3.2.3 У календарних планах будівництва об'єкта (будови) слід виділяти роботи з підготовки до будівництва (1.5, 2.2) та основні будівельно-монтажні роботи (або розробляти календарний план на підготовчий період окремо).
У календарних планах забудови містобудівних комплексів слід передбачати будівництво житлових будинків у комплексі із будівництвом закладів обслуговування населення, виконанням робіт з інженерного обладнання, благоустрою й озеленення території відповідно до затвердженого проекту забудови, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", СНиП III-10.
Для окремих етапів будівництва, які відрізняються умовами виконання робіт, слід розробляти окремі будгенплани.
3.2.4 У складі ПОБ згідно із ДБН А.2.2-1 виконується оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві, матеріали якої мають включати вимоги до організації і виконання робіт, а також заходи щодо охорони і збереження:
- атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту, рослинного і тваринного світу, природно-заповідного фонду України,
- середовища життєдіяльності людини, зокрема санітарні заходи щодо створення сприятливих умов для населення в зоні будівництва,
- пам'яток історії і культури, оточуючих об'єктів техногенного середовища.
3.2.5 ПОБ розробляється на базі таких вихідних матеріалів:
- завдання на проектування об'єкта;
- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, отримані в установленому законом порядку;
- матеріали інженерних вишукувань (в тому числі для будівництва в умовах існуючої забудови - матеріали обстеження ділянки для будівництва, прилеглих об'єктів та інженерних мереж, а для реконструкції чи технічного переоснащення об'єктів - матеріали їх передпроектного технічного обстеження);
- дані режимних спостережень на територіях, які підлягають впливу несприятливих природних явищ;
- проектна документація для будівництва: об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд, принципові технологічні схеми основного виробництва об'єкта, що будуватиметься (його черги), з розбивкою на пускові комплекси та вузли, кошториси тощо;
- спеціальні вимоги до будівництва складних і унікальних об'єктів;
- відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах реконструкції або технічного переоснащення діючого підприємства;
- документи, що встановлюють строки будівництва;
- рекомендовані замовником, а також генеральною підрядною та субпідрядними організаціями (якщо вони на цей час визначені) рішення щодо застосування матеріалів і конструкцій, засобів механізації будівельно-монтажних робіт, порядку забезпечення будівництва енергетичними ресурсами, водою, тимчасовими інженерними мережами, місцевими будівельними матеріалами тощо;
- дані про наявність виробничої бази будівельної індустрії і можливості її використання;
- відстані транспортування з підприємств-постачальників будівельних конструкцій, готових виробів, матеріалів і устаткування;
- відстані до кар'єрів, місць відвалів тощо;
- дані про дислокацію та потужності загальнобудівельних та спеціалізованих організацій та умови їх перебазування;
- відомості про умови забезпечення кадрами будівельників;
- відомості про умови забезпечення будівельників харчуванням, медичним обслуговуванням, житловими, санітарно-побутовими та культурно-побутовими приміщеннями;
- відомості про умови забезпечення транспортом, у тому числі для доставки будівельників від місця проживання до місця роботи із наведенням відстаней;
- дані щодо заходів із захисту території будівництва від несприятливих природних явищ (зокрема, геологічних та гідрогеологічних процесів), а також від можливих пожеж та щодо етапності їх виконання;
- дані про забезпечення засобами пожежогасіння, в тому числі первинними;
- дані про умови будівництва, що передбачаються договорами підряду за участю іноземних суб'єктів господарювання.
3.2.6 Якщо на період будівництва потрібно змінити існуючу схему дорожнього руху на під'їзних шляхах до будівельного майданчика або вжити спеціальних заходів із забезпечення там безпеки руху, у складі ПОБ розробляється схема дорожнього руху, яка узгоджується у встановленому порядку.
3.2.7 Під час розроблення ПОБ проводяться погодження, необхідні для додержання під час будівництва вимог техногенної і пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та безпеки праці.
3.3 Проекти виконання робіт (ПВР)
3.3.1 ПВР визначає технологію та організацію будівництва окремого об'єкта будови або виконання окремого виду чи етапу робіт. Склад і зміст ПВР встановлює генеральна підрядна будівельна організація із залученням субпідрядних організацій на основі додатка Ж. Обов'язковими документами у складі ПВР є об'єктний будгенплан на виконання відповідного виду чи етапу робіт на об'єкті (об'єктах), схеми спільної безпечної роботи декількох будівельних механізмів, пояснювальна записка, що включає вимоги безпеки.
Форми основних документів у складі ПВР приймаються відповідно до додатка И.
Генпідрядник, виходячи з переліку, обсягів і складності робіт, їх розподілу між виконавцями, поетапних змін виробничих умов на будові тощо, вирішує, розробляти ПВР на будівництво об'єкта в цілому чи на окремі частини об'єкта, етапи будівництва, види робіт тощо. Такими розділами можуть бути підземна або надземна частини об'єкта, окремі секції, поверхи, яруси, виробничі ділянки, черги будівництва тощо, роботи підготовчого та основного періодів, зведення несучих або огороджувальних конструкцій, роботи з опорядження, інженерного обладнання, виконання окремих технічно складних будівельних, монтажних і спеціальних робіт тощо.
За потреби замовника в отриманні дозволу на виконання встановленого законодавством переліку підготовчих робіт до початку робіт з будівництва об'єкта повинен бути розроблений проект виконання підготовчих робіт.
Організаційні і технологічні рішення ПВР повинні базуватися на сучасних методах виконання робіт і прийомах праці. За необхідності у ПВР включаються технологічні карти (схеми) - типові або індивідуальні - виконання найбільш великих за обсягом, складних або нових видів робіт.
Необхідний ступінь деталізації матеріалів ПВР встановлюється генпідрядником із залученням, за потреби, субпідрядників, залежно від специфіки та обсягів робіт, умов будівництва, спеціалізації організацій-виконавців робіт, їх досвіду тощо.
У ПВР передбачаються рішення із забезпечення безпеки праці та інших аспектів комплексної безпеки будівництва.
Виконання робіт без ПВР не допускається.
3.3.2 Склад і зміст проектів виконання технічно складних монтажних і спеціальних будівельних робіт (монтаж будівельних конструкцій будівель і споруд, технологічного устаткування і трубопроводів, систем промислової вентиляції, теплоізоляція будівельних конструкцій і устаткування, виконання електромонтажних, газозварювальних та інших робіт), а також робіт, що виконуються у специфічних складних умовах, встановлюються з урахуванням відповідних відомчих нормативних документів.
3.3.3 ПВР розробляють генеральні підрядні будівельно-монтажні організації, а на окремі види загальнобудівельних, монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці роботи. На замовлення дирекції підприємства, що будується (замовника), генеральної проектної, генеральної підрядної або субпідрядної організації ПВР може розробляти проектна, проектно-конструкторська, проектно-технологічна або інша організація, яка має ліцензію на цей вид проектування (зокрема, у випадку складних конструкцій або методів виконання робіт - див. 3.1.4).
Особливості розроблення ПВР із реконструкції існуючого об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства наведені у розділі 8.
3.3.4 ПВР затверджується керівником генеральної підрядної будівельно-монтажної організації, а з виконання монтажних і спеціальних робіт - керівником відповідної субпідрядної організації за
погодженням із генеральною підрядною будівельно-монтажною організацією. За необхідності, проводиться також погодження із спеціалізованими організаціями, які експлуатують машини, механізми, виконують спеціальні роботи, а також із проектною організацією - у випадку додаткових виробничих та технологічних вимог, які пред'являються до конструкцій під час виконання робіт.
ПВР із реконструкції або технічного переоснащення діючого (існуючого) підприємства, будівлі чи споруди погоджується також із замовником.
3.3.5 ПВР розробляється на базі таких вихідних матеріалів:
- завдання на розроблення, виданого будівельною організацією як замовником ПВР, з рішенням щодо розроблення його на будівництво об'єкта в цілому чи за окремими розділами (3.3.1), із зазначенням строку розроблення;
- у випадку розроблення проекту виконання підготовчих робіт для здійснення їх до початку робіт із будівництва об'єкта - містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отриманих в установленому законом порядку;
- ПОБ;
- робочої документації;
- умов поставки матеріалів, конструкцій, готових виробів і устаткування, виробничо-технологічної комплектації і перевезення будівельних вантажів;
- умов використання будівельних машин і транспортних засобів;
- умов забезпечення робочими кадрами будівельників з основних професій, можливих режимів використання робочого часу, а в необхідних випадках - умов організації будівництва і виконання робіт вахтовим методом;
- матеріалів і результатів технічного обстеження будівель та споруд діючих підприємств при їх реконструкції чи технічному переоснащенні, а також вимог до виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого виробництва;
- матеріалів і результатів технічного обстеження прилеглих будівель та споруд, а також вимог до виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт в умовах ущільненої існуючої забудови;
- експлуатаційної документації.

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
4.1 Організація праці повинна забезпечувати її високу продуктивність, своєчасність виконання робіт, потрібну якість будівельної продукції та безпечні умови.
Питання організації праці є складовою частиною рішень з організації будівництва і технології виконання робіт. Вони є одним із предметів підготовки будівельного виробництва (2.2) і розробляються в ПОБ і ПВР (розділ 3), на основі яких облаштовуються і утримуються будівельні майданчики і виконуються будівельно-монтажні роботи.
Для виконання доручених бригаді робіт їй повинен своєчасно (відповідно до графіків виконання робіт) надаватися необхідний фронт робіт, комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснащення.
4.2 Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядник залучає в необхідній кількості інженерно-технічних спеціалістів і робітників відповідної кваліфікації, якщо договором підряду не
передбачено інше.
За відповідного обґрунтування, у випадках, передбачених договором підряду, замовник може ставити питання про відсторонення окремих працівників від виконання робіт.
4.3 Охорона праці працівників забезпечується:
- створенням умов для дотримання комплексної безпеки будівництва (1.10);
- дотриманням із боку генеральної і субпідрядних організацій трудового законодавства, зокрема щодо створення безпечних умов праці, здорових умов відпочинку працівників, тривалості робочого тижня, розпорядку робочого часу тощо;
- вжиттям заходів із забезпечення безпеки під час облаштування і утримання будівельних майданчиків і виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених у нормативних документах із безпеки будівництва (ДБН А.3.2-2, ДБН В.1.2-12) та у ПОБ і ПВР на будівництво об'єкта;
- організацією технологічних процесів відповідно до вимог діючих санітарних норм, механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт;
- видачею працівникам необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття, захисних касок тощо);
- виконанням заходів із колективного захисту робітників (огорожі, природне та штучне освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28, вентиляція, захисні та запобіжні пристрої і пристосування тощо);
наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання, організацією санітарно-побутового та медичного обслуговування (зокрема, проведенням попередніх та періодичних медичних оглядів) відповідно до діючих норм і характеру виконуваних робіт.
Робітникам створюють необхідні умови праці, харчування (в тому числі спецхарчування та дієтхарчування) і відпочинку.
В організації праці додержують вимог чинного законодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працюючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва, умов праці жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів, гранично-допустимих норм переміщення вантажів жінками.
У процесі виконання будівельно-монтажних робіт дотримують нормативних вимог щодо запобігання порушенням технологічної дисципліни та пожежної безпеки у будівництві.
4.4 З усіма працівниками відповідно до НПАОП 0.00-4.12, НАПБ А.01.001, НАПБ Б.02.005, НАПБ Б.06.001 проводять усі види інструктажу і перевірки знань із вимог техногенної і пожежної безпеки, безпеки праці та виробничої санітарії під час виконання робіт (з фіксацією у відповідних
журналах).
Працівники, зайняті на роботах із підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, перед призначенням на таку роботу, проходять спеціальне навчання, а згодом - щорічну перевірку знань нормативних актів із пожежної безпеки.
4.5 Виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів виконується відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.28.
4.5 Керівництво підрядної організації несе відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів і взятих зобов'язань з організації праці, заробітної плати, забезпечення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному майданчику, а також вживає необхідних заходів для запобігання порушенням працівниками технологічної та виробничої дисципліни і громадського порядку.
Учасники інвестиційного процесу розподіляють між собою обов'язки із забезпечення працівників житлом, транспортом, харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, страхуванням тощо і фіксують це в умовах договорів підряду.
4.6 Під час спорудження лінійних об'єктів, виконання робіт мобільними будівельними підрозділами або вахтовим методом в організації праці враховують особливості цих видів організації робіт (1.13).
4.7 У разі виконання робіт іноземними підрядниками для вітчизняних замовників замовник, якщо це передбачено умовами зовнішньоекономічного договору підряду, надає підряднику допомогу в отриманні дозволів на переміщення робочої сили, створенні відповідних соціальних умов для працівників, ознайомленні з національним законодавством із питань будівництва.

5 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
5.1 Організація забезпечення будівництва об'єктів матеріально-технічними ресурсами має створювати передумови для дотримання:
- технологічної послідовності та строків виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених у календарних планах і графіках будівництва;
- зобов'язань підрядника перед замовником щодо дотримання обумовлених договором підряду строків будівництва об'єктів, їх якості та вартості.
5.2 Порядок забезпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресурсами, а також обов'язки замовника, підрядника та субпідрядників з цих питань - замовлення ресурсів, їх транспортування, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на будівельний майданчик, контроль якості, кількості, комплектності, облік надходження і використання, відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження тощо - визначаються у договорі підряду на будівництво.
Договором підряду може передбачатися узгодження між сторонами питання щодо вибору постачальників (продавців) матеріальних ресурсів.
5.3 Потреба в будівельних матеріалах, деталях та конструкціях для виконання будівельно- монтажних робіт на об'єктах, а також потреба в матеріалах для виготовлення конструкцій і деталей для цього визначається в проектно-кошторисній документації відповідно до чинних нормативів і методичних вказівок.
5.4 Матеріально-технічні ресурси поставляються на будову за розробленими у ПТД графіками їх доставки (додатки Е та И), які забезпечують дотримання прийнятих календарних планів і графіків виконання робіт.
У графіках доставки ресурсів передбачається виробничо-технологічна комплектація будівельно-монтажних робіт шляхом своєчасного надання технологічних комплектів будівельних конструкцій, деталей, матеріалів та інженерного обладнання відповідно до технології та строків виконання робіт.
Для організації комплектної поставки конструкцій, деталей, матеріалів та інженерного обладнання слід передбачати:
- комплектацію виконуваних робіт всіма видами матеріально-технічних ресурсів, незалежно від джерел і порядку їх надходження;
- поставку конструкцій, деталей, матеріалів та обладнання в комплекті з необхідними кріпильними виробами та іншими готовими до застосування супутніми допоміжними матеріалами.

6 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ
6.1 Механізація будівельно-монтажних робіт на об'єкті (застосування будівельних машин, устаткування та засобів малої механізації) здійснюється із врахуванням:
- індивідуальних властивостей об'єкта та умов його будівництва (1.2);
- строків будівництва об'єктів,
- забезпечення комплексної безпеки будівництва;
- організаційно-технічних можливостей підрядника.
Загальний характер механізації робіт на об'єкті визначається у ПОБ. Деталізація виконується підрядником або, за його завданням, розробниками ПВР на стадії підготовки будівельного виробництва відповідно до умов і строків будівництва окремих об'єктів або виконання окремих видів робіт, до можливостей підрядника тощо.
Рішення з механізації робіт фіксуються в ПОБ і ПВР (відповідно до розділу 3) і є основою для встановлення режиму виконання, тривалості і строків робіт у календарних планах і графіках будівництва.
6.2 Склад комплектів будівельних'машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснастки, інвентаря, пристроїв та інструменту, їх розміщення на будівельному майданчику та регламентація правил їх безпечної експлуатації визначається в ПОБ і ПВР.
За необхідності деталізації технології виконання робіт із використанням засобів механізації та особливих умов безпеки у складі Г1ВР розробляються відповідні технологічні карти.
6.3 Розміщення на об'єкті вантажопідіймальних машин визначається у ПОБ, уточнюється і деталізується у ПВР з урахуванням їх спільної безпечної роботи.
Якщо під час організації або виконання будівельно-монтажних робіт виникає виробнича необхідність у відхиленні від рішень, прийнятих у ПОБ та ПВР, відповідну документацію коригують у встановленому порядку (1.4).
6.4 За необхідності сумісної роботи кількох вантажопідіймальних кранів, зони дії яких перетинаються, у ПВР розробляються обов'язкові для дотримання схеми їх безпечної сумісної роботи для кожного варіанта виробничих потреб на кожному з етапів будівництва. Працівники, відповідальні за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин, забезпечують неухильне дотримання цих схем.
За умови оснащення кранів технічними засобами забезпечення безпечної сумісної роботи експлуатація кранів здійснюється відповідно до інструкцій з експлуатації вказаних засобів.
6.5 Експлуатація будівельних машин повинна відповідати вимогам ДБН А.3.2-2, ДБН В.2.8-3, ДБН В.2.8-4, ДБН В.2.8-9, НПАОП 0.00-1.01, НПАОП 0.00-1.36, "Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатко- вання підвищеної небезпеки".
6.6 Під час виконання будівельно-монтажних робіт із застосуванням машин і механізмів здійснюються передбачені у ПВР заходи із забезпечення комплексної безпеки будівництва з урахуванням індивідуальних особливостей умов будівництва об'єкта (1.2), а також організаційних і технологічних умов, що складаються на кожному етапі будівництва.
Безпечність механізації робіт із будівництва на ділянках ущільненої існуючої забудови забезпечується з урахуванням вимог розділу 9 та додатка К ДБН В. 1.2-12.
6.7 Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за кордоном, допускаються до експлуатації лише за умови проведення експертизи на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України.
6.8 На будівельному майданчику відповідно до будгенпланів, розроблених у ПТД, влаштовуються безпечні маршрути проїзду, місця розвороту, розвантаження і завантаження транспортних засобів. Біля в'їздів на будівельний майданчик розміщують його плани із зазначенням вказаних маршрутів.

7 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА
8 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ТА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
9 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Просмотров: 53688 | Добавил: | Рейтинг: 3.9/7

Обговорення оновіть ДБН А.3.1-5-96 на ДБН А.3.1-5-2009 - 31 Січня 2012, коментарі та відгуки:

2013-02-19 Спам
1. Мария Головина
Объясните пожалуйста зачем в библиографии российские нормативные документы?
Ответ: