Главная » Каталог статей » ДБН

Забезпечення якості будівельної продукції за ДБН А.3.1-5

Основою цього матеріалу став ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва, а текст інших розділів норматива дивіться у статті "Навіщо оновили ДБН А.3.1-5-96 на ДБН А.3.1-5-2009?" Але відразу закликаємо перевірити актуальність інформації в ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

9.1 Здійснення суб'єктами господарювання будівельної діяльності підлягає ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.
Будівельні організації забезпечують відповідність будівельної продукції вимогам "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд", конкретизованим у регламентних технічних умовах і будівельних нормах.
9.2 Будівельна організація відповідно до вимог чинних стандартів ISO серії 9000 здійснює комплекс технічних, економічних і організаційних заходів з ефективного управління якістю на всіх стадіях створення будівельної продукції. Ці заходи включають сукупність методів та засобів, спрямованих на забезпечення відповідності якості будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимогам нормативної і проектної документації.
Питання управління якістю будівельної продукції згідно із додатком Ж є складовою частиною ПВР.
9.3 У процесі виробництва контроль якості виконання будівельно-монтажних робіт здійснюють інженерно-технічні працівники будівельної організації та атестовані служби контролю, які входять до її складу або залучаються ззовні, мають кваліфікований персонал і відповідні засоби контролю та вимірювання.
9.4 Контроль якості виконання робіт у процесі виробництва включає:
- вхідний контроль проектно-кошторисної документації;
- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;
- операційний контроль виробничих процесів;
- приймальний контроль будівельно-монтажних робіт.
9.5 Під час вхідного контролю проектно-кошторисної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень та достатності технічної інформації для виконання робіт.
9.6 Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність вимогам робочої документації, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.
У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів цим вимогам підрядник як сторона, відповідальна за якість ресурсів, які використовуються на об'єкті, зобов'язаний відмовитись від їх прийняття із своєчасним офіційним повідомленням постачальника.
9.7 Операційний контроль виробничих процесів здійснюється в ході виконання будівельно- монтажних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх запобігання..
Під час операційного контролю перевіряється дотримання технології виконання будівельно- монтажних робіт, їх відповідність вимогам нормативних документів - національних стандартів України, державних будівельних норм та правил, а також технологічних документів - ПОБ, ПВР, технологічних карт, схем операційного контролю якості тощо.
Схеми операційного контролю якості, як правило, містять у собі ескізи конструкцій з відображенням проектних розмірів, що контролюються, проектні параметри фізико-механічних властивостей матеріалів, допустимі відхилення від проектних показників, переліки операцій або процесів, що контролюються виконавцем робіт за участю, за необхідності, будівельної лабораторії, геодезичної та інших служб контролю, дані про склад, строки та способи контролю.
Особливу увагу в процесі операційного контролю слід звертати на виконання спеціальних заходів під час будівництва у складних і нестандартних умовах - у сейсмічних районах, на просідаючих ґрунтах, у районах зі зсувами і карстовими явищами, на підроблюваних територіях, в умовах ущільненої забудови, у будівництві складних і унікальних об'єктів, зокрема, висотних (об'єктів підвищеної поверховості) тощо.
Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт (додаток В).
9.8 Під час приймального контролю проводиться перевірка якості закінчених будівельно-монтажних робіт та відповідальних конструкцій.
В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.
9.9 Усі види контролю якості виконання робіт на складних і унікальних об'єктах проводяться з урахуванням особливих вказівок і технічних умов проекту (робочого проекту), що відображають у відповідних актах.
За умови,проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єкта контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу.
9.10 З метою перевірки ефективності контролю якості виконання робіт в процесі виробництва будівельна організація на всіх стадіях будівництва вибірково здійснює інспекційний контроль.
9.11 Протягом періоду будівництва згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" здійснюється авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт.
9.11.1 Авторський нагляд за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту здійснює генеральний проектувальник та залучені ним у разі необхідності спеціалізовані субпідрядні проектні організації відповідно до "Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", ДБН А.2.2-4 та договору із замовником.
9.11.2 Технічний нагляд за дотриманням під час будівництва проектних рішень, вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також за обсягами робіт забезпечує замовник згідно з "Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури".
У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам замовник приймає рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта.
9.12 Державний контроль якості будівельно-монтажних робіт протягом будівництва об'єктів здійснюють інспекції державного архітектурно-будівельного контролю згідно з "Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль", "Положенням про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі", а також органи державного пожежного нагляду, інші органи державного нагляду (контролю).
Перевірці підлягають:
- наявність документів дозвільного характеру на виконання робіт;
- відповідність виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням;
- своєчасність та якість проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань;
- ведення журналів робіт, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів тощо;
- дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю), повноваження органів державного нагляду (контролю), права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про регулювання містобудівної діяльності".
9.13 За результатами виробничого та інспекційного контролю якості будівельно-монтажних робіт, авторського нагляду проектних організацій, технічного нагляду замовника, державного нагляду (контролю) вживають заходів щодо усунення виявлених дефектів та їх попередження.

Нагадую, що актуальний текст нормативу доступний для завантаження тут - ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва.

Категория: ДБН | Добавил: pedchenko (2021-05-20)
Просмотров: 16149 | Рейтинг: 4.7/3

Коментарі до Забезпечення якості будівельної продукції за ДБН А.3.1-5, обговорення та відгуки: