Наказ Держбуду України 05.12.2000 N 273

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 273 від 05.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
25 грудня 2000 р.
за N 945/5166


Про затвердження Положення про порядок надання
дозволу на виконання будівельних робіт


З метою приведення нормативних актів у відповідність до
прийнятого та введеного в дію Закону України "Про планування і
забудову територій" ( 1699-14 ) наказую:

1. Затвердити "Положення про порядок надання дозволу на
виконання будівельних робіт" (далі - Положення), що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність державні будівельні
норми ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання
будівельних робіт", затверджені наказом Держбуду України від
10.08.93 N 136.

3. Держархбудінспекції України (Папка В.В.) в місячний термін
забезпечити реєстрацію Положення у Міністерстві юстиції.

4. НДІ будівельного виробництва (Балицький В.С.) забезпечити
видання та розповсюдження зазначеного Положення.

Голова Комітету В.М.Гусаков

Затверджено
Наказ Держбуду України
05.12.2000 N 273

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2000 р.
за N 945/5166

Положення про порядок надання дозволу
на виконання будівельних робіт

1. Загальні положення

Це положення встановлює порядок та умови надання дозволу на
виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення,
реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та
капітального ремонту об'єктів.
Положення обов'язкове для застосування усіма суб'єктами
будівництва незалежно від форм власності, відомчої належності та
джерел фінансування.
Положення розроблено згідно зі статтею 29 Закону України "Про
планування і забудову територій" ( 1699-14 ) на виконання
доручення Прем'єр-міністра України від 19.05.2000 N 8676/1.
1.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного
переоснащення (далі - роботи з будівництва) є документом, що
посвідчує право забудовника (замовника) та генерального підрядника
на виконання будівельних робіт, у відповідності до затвердженої
проектної документації, підключення до інженерних мереж та споруд
та надає право відповідним службам на видачу ордера на проведення
земляних робіт.
Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями
державного архітектурно-будівельного контролю, які одночасно
ведуть реєстр наданих дозволів.
Виконання будівельних робіт без вищезазначеного дозволу
забороняється.
1.2. Подання документів до інспекцій держархбудконтролю для
одержання дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється
забудовником (замовником).

2. Документи, які подаються для одержання дозволу

2.1. Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт
забудовник (замовник) повинен подати до інспекції
держархбудконтролю такі документи:
а) заяву забудовника (замовника), (додаток 1);
б) рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої
державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта
містобудування;
в) документ, що посвідчує право власності забудовника
(замовника) чи право користування (у тому числі на умовах оренди)
земельною ділянкою, на якій буде розміщено об'єкт містобудування;
г) комплексний висновок державної інвестиційної експертизи;
ґ) документи про призначення відповідальних виконавців робіт
(виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський
нагляд);
д) затверджену в установленому порядку проектну документацію
(будівельний генеральний план та паспорт фасаду в двох
примірниках, пояснювальна записка для реєстрації).
У разі проведення реконструкції, реставрації, капітального
ремонту та технічного переоснащення будинків, споруд та інших
об'єктів без зміни цільового призначення об'єкта замовник
(забудовник) крім рішення виконавчого органу відповідної ради,
Київської та Севастопольської державної адміністрації про дозвіл
на будівництво подає також копію документа, що посвідчує право
власності на будинок чи споруду, або письмову згоду його власника
на проведення зазначених робіт.

3. Порядок розгляду документів для надання дозволу

3.1. Документація, перелічена в пункті 2.1 цього Положення
подається забудовником (замовником) інспекції держархбудконтролю
за місцем адміністративно-територіального розташування об'єкта.
Одержана від забудовника (замовника) документація, формується
в реєстраційну справу об'єкта містобудування і зберігається в
органах держархбудконтролю протягом строку спорудження об'єкта та
п'яти років після його введення в експлуатацію.
3.2. Інспекція держархбудконтролю зобов'язана у термін, що не
перевищує одного місяця, розглянути подані забудовником
(замовником) документи і прийняти рішення про надання дозволу на
виконання будівельних робіт та видати його або надати обгрунтовану
відмову. Для індивідуальних забудовників (пункт 3.12 цього
Положення) цей термін не перевищує 15 днів.
3.3. Письмова відмова у наданні дозволу направляється
забудовнику (замовнику) письмово з мотивуванням причин прийнятого
рішення. У разі повторного звернення забудовника (замовника)
інспекція держархбудконтролю розглядає питання про надання дозволу
в термін, що не перевищує 10-ти днів з моменту подання потрібних
документів, що зазначені у пункті 2.1 цього Положення.
3.4. У разі позитивного рішення інспекція держархбудконтролю
видає забудовнику (замовнику) дозвіл на виконання будівельних
робіт (додаток 2). У загальному журналі робіт, журналі авторського
нагляду, одному примірнику будівельного генерального плану та
пояснювальній записці ставиться штамп про реєстрацію об'єкта в
органах держархбудконтролю.
3.5. Дозвіл, зареєстрований в інспекції держархбудконтролю
будівельний генеральний план (один примірник), загальний журнал
робіт та журнал авторського нагляду повертаються забудовнику
(замовнику) під його розписку, на заяві і повинні зберігатися на
об'єкті містобудування.
3.6. Реєстрація дозволів інспекціями держархбудконтролю
проводиться в спеціальній книзі (додаток 3) та на магнітних
носіях.
3.7. Після початку виконання будівельних робіт на об'єкті
забудовник (замовник) зобов'язаний у 7-денний термін повідомити
про це інспекцію держархбудконтролю.
3.8. У разі передавання у встановленому порядку права на
будівництво об'єкта іншому забудовнику (замовнику) або зміни
генеральної підрядної організації дозвіл на виконання будівельних
робіт підлягає перереєстрації в органах держархбудконтролю не
пізніше ніж у двотижневий термін.
3.9. У разі консервації об'єкта містобудування забудовник
(замовник) зобов'язаний здати інспекції держархбудконтролю дозвіл
на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про
консервацію об'єкта згідно з Порядком консервації та
розконсервації об'єктів будівництва, затвердженим наказом Держбуду
від 27.12.95 N 258 ( z0109-96 ) та зареєстрованим у Мін'юсті
13.03.96 за N 109/1134.
3.10. Для одержання дозволу на поновлення будівництва об'єкта
містобудування забудовник (замовник) повинен представити в
інспекцію держархбудконтролю документи, перелічені в пункті 2.1
цього Положення, та документ про технічний стан конструкцій і
можливість продовження будівництва, виданий проектною
організацією, яка розробила проект.
У разі, якщо на момент поновлення будівництва, умови, на
підставі яких був виданий дозвіл не змінено, то дозвіл
повертається забудовнику (замовнику) за його заявою з
представленням документа про технічний стан конструкцій і
можливість продовження будівництва.
3.11. Індивідуальним забудовникам житлових будинків,
господарських та побутових споруд дозволи на виконання будівельних
робіт надаються на підставі заяви забудовника, документа, що
посвідчує право власності чи право користування (у тому числі на
умовах оренди) земельною ділянкою, дозволу на будівництво об'єкта
містобудування, який видається відповідним органом виконавчої
влади, проектної документації, погодженої місцевими органами у
справах містобудування і архітектури, а також зобов'язання
виконавця робіт, якщо будівництво здійснюється підрядним способом.
У разі спорудження індивідуального житлового будинку в
сейсмонебезпечних районах, на територіях із складними інженерно-геологічними умовами, а також при спорудженні будівель у
два поверхи і більше, індивідуальний забудовник зобов'язаний
забезпечити здійснення технічного й авторського нагляду в порядку, установленому Законом України "Про архітектурну діяльність"
( 687-14 ).
3.12. Дозвіл видається на весь термін будівництва об'єкта
(нормативний або передбачений контрактом). Якщо цей строк не
дотримано, то продовження дії дозволу встановлюється на строк, що
не перевищує одного календарного року.
Термін дії дозволу на виконання підготовчих робіт
установлюється інспекціями держархбудконтролю, у залежності від
часу, необхідного для їх виконання (згідно з календарним планом).
Після закінчення терміну дії дозволу забудовник (замовник)
повинен завчасно подовжити його в інспекції держархбудконтролю.
3.13. Подовження терміну дії дозволу здійснюється на підставі
листа забудовника (замовника), у якому надається перелік виконаних
на об'єкті містобудування робіт, зазначаються відповідальні за
здійснення будівельних робіт інженерно-технічні працівники
будівельної організації, працівники, що здійснюють технічний та
авторський нагляд.
Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт не було завчасно
продовжено після закінчення його терміну, то будівництво
вважається самовільним.

4. Перелік будівельних робіт на які
не вимагається дозвіл

4.1. Поточний ремонт будівель та споруд без зміни призначення
приміщень.
4.2. Капітальний ремонт та реконструкція повітряних лінійних
електромереж.
4.3. Відновлення просілого або влаштування нового мостіння
навкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами від
розмивання або перезволоження.
4.4. Захист мереж від електрокорозії.
4.5. Відновлення або улаштування нових тротуарів.
4.6. Відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних
доріг.
4.7. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для
відпочинку людей, озеленення прибудинкової території. Будівництво
спортивних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.
4.8. Улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра
навколо майданчиків літніх кафе (літні майданчики для торгівлі і
обслуговування населення без навісів).
4.9. Тимчасові будівлі та споруди, зведення яких не потребує
виконання робіт з улаштування фундаментів.
4.10. Проведення робіт, пов'язаних із ліквідацією аварій
(обрушень) та відновленням функціонування об'єктів для
забезпечення життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях.

5. Відповідальність забудовника (замовника)
та органу держархбудконтролю

5.1. Виконання будівельних робіт на об'єктах без одержання
дозволу або його завчасної перереєстрації, а також виконання не
зазначених у дозволі будівельних робіт уважається самовільним і
тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. Дії посадових осіб інспекцій держархбудконтролю з питань
реєстрації об'єктів та видачі дозволу на виконання будівельних
робіт можуть бути оскаржені в судових органах у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
5.3. Посадові особи інспекцій держархбудконтролю винні у
вимаганні при видачі дозволів на виконання будівельних робіт
будь-яких інших документів, не передбачених цим Положенням, несуть
відповідальність у порядку, установленому діючим законодавством.

Начальник
Держархбудінспекції України В.В.Папка

Додаток 1
до пункту 2.1 Положення
про порядок надання
дозволу на виконання
будівельних робіт

Форма

Начальнику інспекції
архітектурно-будівельного контролю
__________________________________
(найменування регіону, міста)
Забудовник (замовник)_____________
__________________________________
(найменування, адреса, телефон,
__________________________________
банківські реквізити)

Заява

Прошу дати дозвіл на виконання будівельних робіт з ________
__________________________________________________________________
(вид робіт, найменування та адреса об'єкта)

на підставі документів, що додаються:

1. Дозвіл на будівництво об'єкта
__________________________________________________________________
(орган, що видав, дата та номер документа)

2. Документ, що засвідчує право власності (користування)
земельною ділянкою
__________________________________________________________________
(орган, що видав, дата та номер документа)

3. Проектна документація розроблена
__________________________________________________________________
(найменування проектної організації)
та погоджена _____________________________________________________
(орган, що погодив, дата та номер погодження)
__________________________________________________________________

4. Комплексний висновок державної інвестиційної експертизи
__________________________________________________________________
(орган, що надав висновок, дата та номер висновку)

Документи про призначення відповідальних виконавців робіт
__________________________________________________________________
(назва документа, дата та його номер)
__________________________________________________________________

Строк закінчення будівельно-монтажних робіт _________________
(квартал, рік)

Забудовник (замовник) _______________________________________

М.П.

Дата

Додаток 2
до пункту 3.4 Положення про
порядок надання дозволу на
виконання будівельних робіт

Форма

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
__________________________________________________________________
(найменування адміністративного району, адреса, телефон)

Дозвіл на виконання будівельних робіт
N ______ від "__" _______________ 200_ р.,
виданий __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування забудовника (замовника), його адреса, телефон)

на виконання будівельних робіт з _________________________________
(нове будівництво, розширення,
__________________________________________________________________
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, найменування
_________________________________________________________________.
об'єкта та адреса його розміщення)

Відповідно до проектної документації, затвердженої та
зареєстрованої за N _____ від "___" ____________ 200_ р.
_______________________________, будівельні роботи проводились
__________________________________________________________________
(найменування генпідрядника, його адреса, телефон,
_________________________________________________________________.
прізвище, ініціали призначеного виконроба)

Авторський нагляд здійснює __________________________________
(найменування проектної організації,
__________________________________________________________________
її адреса, телефон, посада, прізвище, ініціали
_________________________________________________________________.
призначеного керівника нагляду)

Технічний нагляд здійснює ___________________________________
(найменування організації, її
__________________________________________________________________
адреса, телефон, посада, прізвище, ініціали
_________________________________________________________________.
призначеного працівника)

Основні етапи робіт _________________________________________
(указати етапи робіт, із зазначенням яких
_________________________________________________________________.
забудовник повідомляє інспекцію держархбудконтролю)

Строк дії дозволу __________________________________________.

Начальник інспекції
держархбудконтролю _________________________________
(підпис)

М.П.

Додаток 3
до пункту 3.6 Положення про
порядок надання дозволу на
виконання будівельних робіт

Форма

Форма книги реєстрації виданих дозволів
на виконання будівельних робіт

-------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----+------+--------+------------+----------+--------+----------+------------|
|Дата|Поряд-|Наймену-|Призначення |Наймену- |Наймен- | Номер, | Наймену- |
| |ковий | вання |будівельних | вання |ування |дата та | вання |
| |реєст-|об'єкта,| робіт, |замовника,|проект- |назва |будівельної |
| |рацій-| його |затверджені | його | ної |служби, |організації,|
| | ний |адреса | показники | адреса, |органі- |яка надала| її адреса, |
| |номер | |(будівельні | телефон |зації, |висновок | телефон |
| | | |і виробничі)| | її |державної | |
| | | | | |адреса, |експертизи| |
| | | | | |телефон | | |
-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------+---------+---------+--------------+--------------+------------|
|Авторський|Технічний|Виконроб | Основні | Строк дії | Дозвіл |
| нагляд | нагляд |(посада, |етапи робіт, |договору, дата| одержав |
|здійснює |здійснює |прізвище,| із | продовження |представник |
|(посада, | (посада,|ініціали)| закінченням |дозволу, дата |забудовника |
|прізвище, | наймену-| | яких | прийняття в | (підпис, |
|ініціали) | вання | |повідомляєть- | експлуатацію | прізвище, |
| |організа-| |ся інспекція | | ініціали) |
| | ції, | |(найменування)| | |
| |прізвище,| | | | |
| |ініціали)| | | | |
---------------------------------------------------------------------------

Категория: Документи | Добавил: pedchenko (2009-06-20)
Просмотров: 12909 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Наказ Держбуду України 05.12.2000 N 273, обговорення та відгуки: