РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Несуча здатність центрально-стиснутих стержнів може вичер¬патись у разі вичерпання міцності або втрати стійкості.

Міцність перевіряють за формулою
σс=N/Fнт а стійкість стержня — за формулою
σс=N/(φFрозр)
де Fрозр — розрахункова площа поперечного перерізу елемента (за відсутності ослаблень Fрозр = Fбр якщо ослаблення не виходять на кромку (рис. 4.1, б) і площа ослаблень не перевищує 25 % Fбр, то Fрозр = Fбр, а коли Fосл >25 % Fбр, то Fрозр =4 . Fнт /З; при симет¬ричних ослабленнях, які виходять на кромку (рис.1, в), Fрозр = Fнт)
У разі несиметричних ослаблень, які виходять на кромку, еле¬мент розраховують як позацентрово стиснутий.

Коефіцієнт поздовжнього згинання ф у формулі є відно¬шенням критичного напруження до тимчасового опору, тобто φ= /Rc тч<1, і свідчить про неповне використання міцності мате¬ріалу, в зв'язку з втратою стержнем стійкості. Коефіцієнт ф зале¬жить від гнучкості стержня. Для стержнів з різних матеріалів встановлено граничні значення гнучкостей λмін, у разі збільшення яких матеріал працює в межах пропорційності, а в разі зменшення їх — за межами пропорційності.
Для деревини λмін = 70. Коли λ> 70, коефіцієнт поздовжньо¬го згинання λ = 3000/ λ2. Це випливає з формули Ейлера =(π2Еl)/l20

З урахуванням того, що l0 = λr; r2= І/F, знайдено значення, коефіцієнта φ = (І/ λ 2) [(π2Е)/ RcТЧ] = Δ/λ2. Для дереви¬ни (π2Е)/Rc™ = 3000 (тут не враховано сорт деревини, і надалі
величину коефіцієнта ф треба диференціювати для різних сортів деревини).

Коли гнучкість стержня λ<70, коефіцієнт поздовжнього зги¬нання визначають за емпіричною формулою φ=1—0,8 (λ/100)2.
Має бути забезпечена рівностійкість центрально-стиснутих стержнів в усіх напрямках. Тому в разі несиметричної форми по¬перечного перерізу стержнів їхню стійкість перевіряють за фор¬мулою у кожної площини симетрії перерізу з урахуванням умов закріплення стержня в цих площинах (за l0.х та l0.у) і відпо¬відно за φx та φу.

Проектуючи дерев'яні конструкції, доцільно по можливості передбачати заходи щодо гарантування стійкості стиснутих стерж¬нів за рахунок зміни умов закріплення на кінцях, зміни вільної! довжини. Це економічніше порівняно зі збільшенням розмірів по¬перечного перерізу стержнів.


  Дивись також:

РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО-РОЗТЯГНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА РОЗТЯГАННЯ ТА ЗГИНАННЯ

РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ЗГИНАННЯ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСКАННЯ І ЗГИНАННЯ
Категория: Розрахунок конструкцій | Добавил: miley (2011-09-03)
Просмотров: 9120 | Рейтинг: 3.7/3

Коментарі до РОЗРАХУНОК ЦЕНТРАЛЬНО-СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ, обговорення та відгуки: