вентильоване дно силоса

👉Визначення:

вентильоване дно силоса - aerated silo bottom A silo base in which air slides or air injection is used to activate flow in the bottom of the silo. вентильоване дно силоса Дно силоса, в якому розташовані прорізи, через які в сипкий матеріал нагнітається повітря, щоб активізувати потоки сипкого матеріалу в зоні вищій за дно силоса. вентилируемое дно силоса Дно силоса, в котором расположены прорези, через которые в сыпучий материал нагнетается воздух, чтобы активизировать потоки сыпучего материала в зоне, расположенной выше дна силоса. 1.4.2 П characteristic dimension of inside of silo cross-section The characteristic dimension dc is the diameter of the largest inscribed circle within the silo cross-section. характеристичні габаритні розміри внутрішнього поперечного перерізу Характеристичним габаритним розміром dc є діаметр найбільшого описаного кола внутрішнього поперечного перерізу елементу силоса. характеристические габаритные размеры внутреннего поперечного сечения Характеристическим габаритным размером dc является диаметр наибольшей описанной окружности внутреннего поперечного сечения элемента силоса. circular silo A silo whose plan cross-section is circular. круглий силос Силос, горизонтальна проекція або поперечний переріз стовбура якого має форму круга. круглый силос Силос, горизонтальная проекция или поперечное сечение ствола которого имеет форму круга. 1.4.4 П cohesion The shear strength of the stored solid when the normal stress on the failure plane is zero. зчеплення Стійкість до зсуву сипкого матеріалу у тому випадку, коли в площині розлому не діє стандартне напруження. сцепление Устойчивость к срезу сыпучего материала в том случае, когда в плоскости разлома не действуют стандартные напряжения. 1.4.5 П conical hopper A hopper in which the sloping sides converge towards a single point intended to produce axisymmetric flow in the stored solid. конічна воронка Воронка, у якої бічна поверхня похилої сходиться в точці, за рахунок чого, як правило, може забезпечуватися течія сипкого матеріалу, симетрична відносно осі. коническая воронка Воронка, у которой наклонная боковая поверхность сходится в точке, за счет чего, как правило, может обеспечиваться течение сыпучего материала, симметричное относи- тельно оси. 1.4.6 П eccentric discharge Flow pattern in the stored solid arising from moving solid being unsymmetrically distributed relative to the vertical centreline of the silo. This normally arises as a result of an eccentrically located outlet, but can be caused by other unsymmetrical phenomena. ексцентричне розвантаження Профіль потоку в насипній сировин із несиметричним розподілом рухомого сипкого матеріалу щодо вертикальної середньої осі. Зазвичай це є наслідком зливних отворів, розташованих ексцентрично, але це може викликатися і іншими феноменами, ведучими до асиметрії. эксцентричная разгрузка Профиль потока в насыпном сырье с несимметричным распределением движущегося сыпучего материала относительно вертикальной средней оси. обычно это является следствием сливных отверстий, расположенных эксцентрично, но это может вызываться и другими феноменами, ведущими к асимметрии. 1.4.7 П eccentric filling A condition in which the top of the heap at the top of the stored solids at any stage of the filling process is not located on the vertical centreline of the silo. ексцентричне заповнення Стан в процесі заповнення або після заповнення силоса, при якому пік поверхні сипкого матеріалу (пік насипного конуса), більше не центрований по вертикальній середній осі силоса. эксцентричное заполнение Состояние в процессе заполнения или после заполнения силоса, при котором пик поверхности сыпучего материала (пик насыпного конуса) больше не центрирован по вертикальной средней оси силоса. equivalent surface Level surface giving the same volume of stored solid as the actual surface. еквівалентна поверхня сипкого матеріалу Висота передбачуваної поверхні сипкого матеріалу, що вирівнюється (горизонтальна), яка виходить з балансу об'єму міжпередбачуваним і фактичним ходом форми поверхні. эквивалентная поверхность сыпучего материала Высота предполагаемой выравненной (горизонтальной) поверхности сыпучего материала, которая получается из баланса объема между предполагаемым и фактическим ходом формыповерхности. 1.4.9 П expanded flow hopper A hopper in which the lower section of the hopper has sides sufficiently steep to cause mass flow, while the upper section of the hopper has shallow sides and funnel flow is expected. This expedient arrangement reduces the hopper height whilst assuring reliable discharge. воронка «розширеного потоку матеріалу»Воронка, у якої бічна поверхня в нижній зоні воронки утворена з достатньою крутизною, щоб створювати масовий потік, тоді як воронка у верхній області має пологішу бокову поверхню, за рахунок чого там повинен очікуватися центральний потік. Це розташування знижує висоту воронки при одночасному збереженні надійного розвантаження. воронка «расширенного потока материала» Воронка, у которой боковая поверхность в нижней зоне воронки образована с достаточной крутизной, чтобысоздавать массовый поток, в то время как воронка в верхней области имеет более пологую боко- вую поверхность, за счет чего там должен ожидаться центральный поток. Это расположение снижает высоту воронки при одновременном сохранении надежной разгрузки. 1.4.10 П flat bottom The internal base of a silo, when it has an inclination to the horizontal less than 5°. плоске дно Внутрішня основна площа силоса з нахилом менше 5°. плоское дно Внутренняя основная площадь силоса с наклоном менее 5°. 1.4.11 П flow pattern The form of flowing solid in the silo when flow is well established. The silo is close to the full condition. структура потоку Геометрична форма витікаючого сипкого матеріалу, коли потік вже повністю утворився. Силос при цьому знаходиться практично в заповненому стані. структура потока Геометрическая форма вытекающего сыпучего материала, когда поток уже полностью образовался. Силос при этом находится практически в заполненном состоянии. fluidized solid A state of a stored fine particulate solid when its bulk contains a high proportion of interstitial air, with a pressure gradient that supports the weight of the particles. The air may be introduced either by aeration or by the filling process. A solid may be said to be partially fluidized when only part of the weight of particles is supported by the interstitial air pressure gradient. плинний сипкийматеріал Стан накопиченого у вигляді порошку сипкого матеріалу, при якому він має велику частку пор повітря, з перепадом тиску, протидіючим вазі частинок і компенсуючим його. Повітря може вноситися спеціальною вентиляцією або в процесізаповнення. Сипкий матеріал позначається як частково плинний, якщо тільки частина ваги частинок сипкого матеріалу компенсується перепадом тиску пор. текучий сыпучийматериал Состояние накопленного в виде порошка сыпучего материала, при котором оно имеет большую долю пор воздуха, с перепадом давления, противодействующим весу частиц и компенсирующим его. Воздух может вноситься специальной вентиляцией или в процессе заполнения. Сыпучий материал обозначается как частично текучий, если только часть веса частиц сыпучего материала компенсируется перепадом давления пор. 1.4.13 П free flowing granular solid A granular solid whose flowing behaviour is not significantly affected by cohesion. вільно плинний гранульований матеріал Гранульований сипучий матеріал, характеристика плинності якого не схильна до помітного впливу зчеплення. свободно текущий гранулированный материал Гранулированный сыпучий материал, характеристика текучести которого не подвержена заметному влиянию сцепления. 1.4.14 П full condition A silo is said to be in the full condition when the top surface of the stored solid is at the highest position considered possible under operating conditions during the design lifetime of the structure. This is the assumed design condition for the silo. повністю заповнений стан Силос знаходиться в повністю заповненому стані, якщо поверхня сипкого матеріалу знаходиться в своєму найвищому положенні, яке вона може набувати протягом терміну використання конструкції в процесі роботи силоса. Цей стан силоса вважається основною умовою для визначення його розмірів. полностью заполненное состояние Силос находится в полностью заполненном состоянии, если поверхность сыпучего материала находится в своем самом высоком положении, которое она может принимать в течение срока использования конструкции в процессе работы силоса. Это состояние силоса считается основным условием для определения его размеров. 59 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.15 П funnel flow A flow pattern in which a channel of flowing solid develops within a confined zone above the outlet, and the solid adjacent to the wall near the outlet remains stationary. The flow channel can intersect the vertical walled segment (mixed flow) or extend to the surface of the stored solid (pipe flow). центральний потік Профіль плинності, при якому в насипній сировині створюється канал плинності через зливний отвір, тоді як сипкий матеріал в зоні між цим каналом плинності і стінкою силоса зберігає стан спокою. Канал плинності при цьому може контактувати з вертикальною стінкою силоса - тоді говорять про «змішану течію» - або він може тягнутися аж до поверхні без якої-небудь зони контакту із стіною. Цей випадок називається «потік в трубі» або «шахтна течія». центральный поток Профиль текучести, при котором в насыпном сырье создается канал текучести через сливное отверстие, в то время как сыпучий материал в зоне между этим каналом те-кучести и стенкой силоса сохраняет состояние покоя. Канал текучести при этом может контактировать с вертикальной стенкой силоса – тогда говорят о «смешанном течении» – или он может простираться вплоть до поверхности без какой-либо зоны контакта со стеной. это случай обозначается как «поток в трубе» или «шахтное течение». 1.4.16 П granular solid A particulate solid in which all the particles are so large that interstitial air plays a small role in determining the pressures and flow of large masses of the solid. гранульований матеріал Матеріал, який складається з окремих, відокремлених один від одного центрів з твердих частинок, з частинками приблизно однакового порядку величини, для якого повітря, що знаходиться між окремими центрами, при визначенні навантажень грає лише незначну роль і має лише незначний вплив на течію сипкого матеріалу. гранулированный материал Материал, который составляется из отдельных, отделенных друг от друга центров из твердых частиц, с частицами примерно одинакового порядка величины, для которого воздух, находящийся между отдельными центрами, при определении нагрузок играет лишь незначительную роль и имеет лишь незначительное влияние на течение сыпучего материала. 1.4.17 П high filling velocity The condition in a silo where the rapidity of filling can lead to entrainment of air within the stored solid to such an extent that the pressures applied to the walls are substantially changed from those without air entrainment. висока швидкість заповнення Умова в силосі, при якій швидкість заповнення приводить до завантаження повітря такого порядку, що внаслідок цього виявляється вплив на коефіцієнт тиску на стіну. высокая скорость заполнения Условие в силосе, при котором скорость заполнения приводит к загрузке воздуха такого порядка, что вследствие этого оказывается влияние на коэффициент давле-ния на стену. 60 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.18 П homogenizing fluidized silo A silo in which the particulate solid is fluidized to assist blending. гомогенізуючий силос Силос, в якому сипкий матеріал гомогенізується за допомогою псевдозрідження, тобто за рахунок змішування зрівнюється. гомогенизирующий силос Силос, в котором сыпучий материал гомогенизируется с помощью псевдоожижения, т. е. за счет смешивания уравнивается. 1.4.19 П hopper A silo bottom with inclined walls. воронка Дно силоса з похилими стінками. воронка Дно силоса с наклонными стенками. 1.4.20 hopper pressure ratio F The ratio of the normal pressure p n on the sloping wall of a hopper to the mean vertical stress p v in the solid at the same level. коефіцієнт навантаження воронки F Значення, яке вказує, в якому співвідношенні знаходяться один щодо одного нормальне навантаження p n на похилі стінки воронки і середнє вертикальне навантаження p v в цьому місці сипкого матеріалу. коэффициент нагрузки воронки F Значение, которое указывает, в каком соотношении находятся друг относительно друга нормальная нагрузка p n на наклонные стенки воронки и средняя вертикальная нагрузка p v в этом месте сыпучего материала. 1.4.21 П intermediate slenderness silo A silo where 1,0 < hc/dc < 2,0 (except as defined in 3.3). силос з середньою гнучкістю Силос, відношення висоти якого до діаметру знаходиться між 1,0 < hc/dc < 2,0 (виключення визначені в 3.3). силос со средней гибкостью Силос, отношение высоты которого к диаметру находится между 1,0 < hc/dc < 2,0 (исключения определены в 3.3). 1.4.22 П internal pipe flow A pipe flow pattern in which the flow channel boundary extends to the surface of the stored solid without contact with the wall. внутрішній потік у трубі Профіль текучості з внутрішнім потоком, в якому межа каналу текучості тягнеться аж до поверхні сипкого матеріалу, не викликаючи при цьому зіткнення зони текучості із стінкою силоса. внутренний поток в трубе Профиль текучести с внутренним потоком, в котором граница канала текучести простирается вплоть до поверхности сыпучего материала, не вызывая при этом соприкосновения зоны текучести со стенкой силоса. 61 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.23 П lateral pressure ratio K The ratio of the mean horizontal pressure on the vertical wall of a silo to the mean vertical stress in the solid at the same level. коефіцієнт горизонтального навантаження К Значення, яке вказує, в якому відношенні знаходяться один щодо одного середнє горизонтальне навантаження p n , що діє на вертикальну стінку силоса, і середнє вертикальне навантаження p v в цьому місці сипкого матеріалу. коэффициент горизонтальной нагрузки К Значение, которое указывает, в каком отношении находятся друг относительно друга средняя горизонтальная нагрузка p n , действующая на вертикальную стенку силоса, и средняя вертикальная нагрузка p v в этом месте сыпучего материала. 1.4.24 П low cohesion A particulate solid sample has low cohesion if the cohesion c is less than 4 % of the preconsolidation stress σ r . незначне зчеплення Проба сипкого матеріалу має незначне зчеплення, якщо зчеплення с менше 4 % напруження попереднього укрупнення σ r . незначительное сцепление Проба сыпучего материала имеет незначительное сцепление, если сцепление с меньше 4 % напряжения предварительного укрупнения σ r . 1.4.25 П mass flow A flow pattern in which all the stored particles are simultaneously in motion during discharge. масовий потік Профіль плинності, при якому всі частинки сипкого матеріалу, що знаходяться в силосі, при розвантаженні рухаються одночасно. массовый поток Профиль текучести, при котором все частицы сыпучего материала, находящиеся в силосе, при разгрузке двигаются одновременно. 1.4.26 П mixed flow A funnel flow pattern in which the flow channel intersects the vertical wall of the silo at a point below the solid surface. змішаний потік Профіль центрального потоку, при якому канал плинності стикається з вертикальною стінкою силоса ще під поверхнею сипкого матеріалу. смешанный поток Профиль центрального потока, при котором канал текучести соприкасается с вертикальной стенкой силоса еще под поверхностью сыпучего материала. 1.4.27 П non-circular silo A silo whose plan cross-section is in any shape that is not circular. некруглий силос Силос з поперечним перерізом некруглої форми. некруглый силос Силос с поперечным сечением некруглой формы. 1.4.28 П particulate solid A solid in the form of many discrete and independent particles. сипкий матеріал Форма твердого тіла, яке складається з безлічі незалежних один від одного окремих частинок. сыпучий материал Форма твердого тела, которое состоит из множества независимых друг от друга отдельных частиц. 62 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.29 П patch load A local load taken to act over a specified zone on any part of the vertical wall of a silo часткове поверхневе навантаження Локальне навантаження, що діє в довільному положенні по висоті на певну часткову поверхню перпендикулярно вертикальній стінці силоса. частичная поверхностная нагрузка Локальная нагрузка, действующая в произвольном положении по высоте на определенную частичную поверхность перпендикулярно вертикальной стенке силоса. 1.4.30 П pipe flow A flow pattern in which the particulate solid in a vertical or nearly vertical channel above the outlet is in motion, but is surrounded by stationary solid. Flow may occur against the silo wall if the outlet is eccentric or if specific factors cause the channel location to move from above the outlet. потік в трубі Профіль текучості, в якому сипкий матеріал рухається у вертикальному або майже вертикальному каналі течії над зливним отвором, але біля каналу течії знаходиться в стані спокою. Якщо зливний отвір розташований з ексцентриситетом, або якщо спеціальні чинники приводять до того, що канал течії відхиляється від вертикальної осі над зливом, то й перебіг сипкого матеріалу може налаштовуватися по відношенню до стінки силоса.. поток в трубе Профиль текучести, в котором сыпучий материал движется в вертикальном или почти вертикальном канале течения над сливным отверстием, но около канала течения находится в состоянии покоя. Если сливное отверстие расположено с эксцентриситетом, или если специальные факторы приводят к тому, что канал течения отклоняется от вертикальной оси над сливом, то течение сыпучего материала может настраиваться по отношению к стенке силоса. 1.4.31 П plane flow A flow profile in a rectangular or a square cross-section silo with a slot outlet. The slot is parallel with two of the silo walls and its length is equal to the length of these walls. рівний потік Профіль потоку в силосі з прямокутною або квадратною площею поперечного перерізу і зливним отвором у вигляді щілини. Зливна щілина проходить паралельно двом стінкам силоса. Її довжина відповідає довжині цих обох стінок силоса. ровный поток Профиль потока в силосе с прямоугольной или квадратной площадью поперечного сечения и сливным отверстием в виде щели. Сливная щель проходит параллельно двум стенкам силоса. Ее длина соответствует длине этих обеих стенок силоса. 1.4.32 П powder For the purposes of this standard, a solid whose mean particle size is less than 0,05 mm is classed as a powder. порошкоподібний матеріал Для цілей цього стандарту матеріал, середній розмір частинок якого менший, ніж 0,05 мм порошкообразный материал Для целей этого стандарта материал, средний размер частиц которого меньше 0,05 мм. 63 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.33 П pressure Force per unit area normal to a wall of the silo. тиск Сила на одиницю поверхні в сипкому матеріалі. давление Сила на единицу поверхности в сыпучем материале. 1.4.34 П retaining silo A silo whose bottom is flat and where h c /d c ≤ 0,4. силос із захисною стіною Силос з горизонтальним дном і відношенням висоти до діаметру hc/dc ≤ 0,4. силос с защитной стеной Силос с горизонтальным дном и отношением высоты к диаметру h c /d c ≤ 0,4. 1.4.35 П shallow hopper A hopper in which the full value of wall friction is not mobilized after filling the silo. плоска воронка Воронка, в якій після заповнення мобілізується не вся величина тертя об стінки. плоская воронка Воронка, в которой после заполнения мобилизируется не вся величина трения о стенки. 1.4.36 П silo Containment structure used to store particulate solids (i.e. bunker, bin or silo). силос Ємнісна конструкція для накопичення сипкого матеріалу (тобто бункер, контейнер або силос). силос Емкостная конструкция для накопления сыпучего материала (т. е. бункер, контейнер или силос). 1.4.37 П slender silo A silo where h c /d c ≥ 2,0 or that meets the additional conditions defined in 3.3 гнучкий силос Силос з відношенням висоти до діаметру hc/dc ≥ 2,0 або силос, у якого виконані додаткові умови. гибкий силос Силос с отношением высоты к диаметру h c /d c ≥ 2,0 или силос, у которого выполнены дополнительные условия. 1.4.38 П slenderness The aspect ratio h c /d c of the silo vertical section. гнучкість Відношення висоти до діаметру hc/dc вертикальної деталі силоса. гибкость Отношение высоты к диаметру h c /d c вертикальной детали силоса. 64 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.39 П squat silo A silo where 0,4 < h c /d c ≥ 1,0 or that meets the additional conditions defined in 3.3. Where h c /d c ≤ 0,4, the silo is squat if there is a hopper, but a retaining silo if the bottom is flat. низький силос Силос з відношенням висоти до діаметру 0,4 < hc/dc m 1,0 або силос, для якого виконані додаткові умови по 3.3. При відношенні висоти до діаметру hc/dc m 0,4 і якщо силос має воронку, силос так само потрапляє в категорію низького силоса. Інакше, при рівних днищах силоса, він потрапляє в категорію силоса із захисною стіною. низкий силос Силос с отношением высоты к диаметру 0,4 < h c /d c ≥ 1,0 или силос, для которого выполнены дополнительные условия по 3.3. При отношении высоты к диаметру h c /d c ≤ 0,4 и если силос имеет воронку, силос так же попадает в категорию низкого силоса. В противном случае, при ровных днищах силоса, он попадает в категорию силоса с защитной стеной. 1.4.40 П steep hopper A hopper in which the full value of wall friction is mobilized after filling the silo. крута воронка Воронка, в якій після заповнення мобілізується повна величина тертя об стінки. крутая воронка Воронка, в которой после заполнения мобилизуется полная величина трения о стенки. 1.4.41 П stress in the stored solid Force per unit area within the stored solid. напруження в сипкому матеріалі Сила на одиницю поверхні усередині збереженого сипкого матеріалу. напряжение в сыпучем материале Сила на единицу поверхности внутри сохраненного сыпучего материала. 1.4.42 П tank Containment structure used to store liquids. резервуар Конструкция резервуара для хранения жидкостей. резервуар Конструкция резервуара для хранения жидкостей. 1.4.43 П thick-walled silo A silo with a characteristic dimension to wall thickness ratio less than d c /t = 200. товстостінний силос Силос з відношенням діаметру до товщини стінки менш d c /t = 200. толстостенный силос Силос с отношением диаметра к толщине стенки менее d c /t = 200. 1.4.44 П thin-walled circular silo A circular silo with a diameter to wall thickness ratio greater than d c /t = 200. тонкостінний круглий силос Круглий силос з відношенням діаметру до товщини стінки більш dc/t = 200. тонкостенный круглый силос Круглый силос с отношением диаметра к толщине стенки более d c /t = 200. 65 Код I English language Українська мова Русский язык 1.4.45 П traction Force per unit area parallel to the wall of the silo (vertical or inclined). навантаження за рахунок тертя об стінки Сила на одиницю поверхні уздовж стінки силоса (вертикальною або похилою) на основі тертя між сипким матеріалом і стінкою силоса. нагрузка за счет трения о стенки Сила на единицу поверхности вдоль стенки силоса (вертикальной или наклонной) на основе трения между сыпучим материалом и стенкой силоса. 1.4.46 П transition The intersection of the hopper and the vertical wall. перехід воронки Площа перерізу між воронкою і вертикальним сегментом силоса, тобто перехід від вертикальної частини силоса у воронку. переход воронки Площадь сечения между воронкой и вертикальным сегментом силоса, т. е. переход от вертикальной части силоса в воронку. 1.4.47 П vertical walled segment The part of a silo or a tank with vertical walls. вертикальний сегмент стінки Частина силоса або резервуару з вертикальними стінками. вертикальный сегмент стенки Часть силоса или резервуара с вертикальными стенками. 1.4.48 П wedge hopper A hopper in which the sloping sides converge only in one plane (with vertical ends) intended to produce plane flow in the stored solids. клиноподібна воронка Воронка, у якої похилі поверхні сходяться до прорізу з метою створення рівного потоку сипкого матеріалу. Відповідно обидві інші стінки воронки, як правило, проходять вертикально. клинообразная воронка Воронка, у которой наклонные поверхности сходятся к прорези с целью создания ровного потока сыпучего материала. Соответственно обе другие стенки воронки, как правило, проходят вертикально. 2 М EN 1992 - DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES EN 1992 - ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ EN 1992 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2.1 М EN 1992-1 Part 1 EN 1992-1 Частина 1 EN 1992-1 Часть 1 2.1.1 М EN 1992-1-1 Part 1-1. General rules and rules for buildings EN 1992-1-1 Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель і споруд EN 1992-1-1 Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий и сооружений Код I English language Українська мова Русский язык 2.1.1.1 М precast structures Precast structures are characterised by structural elements manufactured elsewhere than in the final position in the structure. In the structure, elements are connected to ensure the required structural integrity збірні конструкції Конструктивні елементи, які виготовляються не в місці встановлення в кінцеве положення в конструкції. У споруді – елементи, з’єднані для забезпечення необхідної конструктивної цілісності сборные конструкции Конструктивные элементы, изготавливаемые не в месте установки в окончательное положение в конструкции. В сооружении – элементы, соединенные для обеспечения необходимой конструктивной целостности 2.1.1.2 М plain or lightly reinforced concrete members Structural concrete members having no reinforcement (plain concrete) or less reinforcement than the minimum amounts defined in Section 9 неармовані або слабоармовані бетонні елементи Конструктивні бетонні елементи без армування (неармований бетон) або зі вмістом армування меншим, ніж вимагається в розділі 9 неармированные или слабоармированные бетонные элементы Конструктивные бетонные элементы без армирования (неармированный бетон) или с содержанием арматуры меньшим, чем требуется в разделе 9 2.1.1.3 М unbonded and external tendons Unbonded tendons for post-tensioned members having ducts which are permanently ungrouted, and tendons external to the concrete cross-section (which may be encased in concrete after stressing, or have a protective membrane) напружувана арматура, не зчеплена з бетоном, і напружувана арматура, розташована з зовнішнього боку Напружувана арматура для створення попередньо напружених залізобетонних елементів без зчеплення з бетоном, яка заводиться крізь канали, що згодом ін'єктуються цементним розчином, і напружувана арматура, розташована з зовнішнього боку поперечного перерізу (арматура може бути омонолічена бетоном після натягання або мати захисне покриття) напрягаемая арматура, не сцепленная с бетоном, и напрягаемая арматура, расположенная с внешней стороны Напрягаемая арматура для создания предварительно напряженных железобетонных элементов без сцепления с бетоном, которая заводится через каналы, впоследствии инъецируемые цементным раствором, и напрягаемая арматура, расположенная снаружи поперечного сечения (арматура может быть омоноличена бетоном после натяжения или иметь защитное покрытие)

👉Референси:

"вентильоване дно силоса" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. Теги: mass, EN 1991. Довжина тлумачення терміну: 28046 символів.
 › 
Просмотров: 1340 | | Рейтинг: 0.0/0

👉Суміжні терміни

Також прогляньте схожі будівельні визначення з EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано 2013-05-29 та оновлено . Відповідно пройшло днів - 0.

❔ Де згадується вентильоване дно силоса?

"вентильоване дно силоса" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції.

❔ Яким чином зібрано цю інформацію?

Редакторський колектив сайту збирав інформацію про "вентильоване дно силоса" з відкритих джерел в мережі інтернет та в нормативній літературі. На сторінці ви знайдете вказівки на джерело.

Термін вентильоване дно силоса відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991.

У "словнику будівельника" є такий термін: Поверх цокольний
поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини ви...


👉Абетка Термінів

А [738]
Б [652]
В [1645]
Г [724]
Д [950]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1158]
І [385]
К [1943]
Л [487]
М [981]
Н [978]
О [958]
П [2757]
Р [1117]
С [1900]
Т [1165]
У [309]
Ф [591]
Х [206]
Ц [161]
Ч [230]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

👉Додаткова інформація: