› 
 › 
Основні поняття нормативного проектування для інженерно-екологічних вишукуваннь

09:39

Основні поняття нормативного проектування для інженерно-екологічних вишукуваннь

СП 11-102-97 встановлює основні правила та рекомендовані процедури проведення інженерно-екологічних вишукувань для будівництва, що забезпечують виконання обов'язкових вимог, передбачених СНіП 11-02-96 "Інженерні вишукування для будівництва. Основні положення ".
Документ призначений для застосування вишукувальними, проектно-вишукувальними організаціями, підприємствами, об'єднаннями, а також іншими юридичними та фізичними особами, які здійснюють діяльність у галузі інженерних вишукувань для будівництва на території Російської Федерації.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

1 Аерокосмічне зондування - комплекс дистанційних методів дослідження, що використовуються в інженерно-екологічних дослідженнях, що включає багатозональних та спектрозональні аерофотозйомку, теплову інфрачервону аерозйомки, перспективну аерофотозйомку в поєднанні з матеріалами космічних фото-, сканерний, телевізійної, радіолокаційної, інфрачервоної та інших видів зйомок, здійснюваних з штучних супутників Землі, орбітальних станцій і пілотованих космічних кораблів. У практиці інженерно-екологічних вишукувань найбільш широко використовуються фото-і сканерних зйомки. Інші види зйомок розглядаються як допоміжні для вирішення вузького кола спеціальних завдань.
2 Безпека екологічна - стан природного середовища, що забезпечує екологічний баланс у природі і захист навколишнього середовища і людини від шкідливого впливу несприятливих факторів, викликаних природними процесами і антропогенним впливом, включаючи техногенне (промисловість, будівництво) і сільськогосподарське.
3 Вплив екологічно шкідливе - вплив об'єкта господарської чи іншої діяльності, що приводить до значних, іноді незворотних змін у природному середовищі і що надає негативний вплив на людину.
4 Зона надзвичайної екологічної ситуації - частина території, де в результаті господарської чи іншої діяльності відбуваються стійкі негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що загрожують здоров'ю населення, стану природних екологічних систем, генетичних фондів рослин і тварин.
5 Зона екологічного лиха - частина території, де в результаті господарської чи іншої діяльності відбулися глибокі незворотні зміни навколишнього природного середовища, які потягли за собою суттєве погіршення здоров'я населення, порушення природної рівноваги, руйнування природних екологічних систем, деградації флори і фауни.
6 Компоненти природного середовища - складові екосистем: повітря, поверхневі і підземні води, надра (включаючи грунти, гірські породи), грунти, рослинний і тваринний світ.
7 Моніторинг природно-технічних систем - система стаціонарних спостережень за станом природного середовища і споруд у процесі їх будівництва, експлуатації, а також після ліквідації та вироблення рекомендацій щодо нормалізації екологічної обстановки та інженерного захисту споруд.
8 Навантаження антропогенне - ступінь прямого і непрямого впливу людини і його діяльності на природні комплекси та окремі компоненти природного середовища.
9 Обгрунтування екологічне - сукупність доказів (доказів) і наукових прогнозів, що дозволяють оцінити екологічну небезпеку запланованій господарської та іншої діяльності для екосистем (природних територіальних комплексів) і людини.
10 Об'єкт екологічно небезпечний - об'єкт господарської та іншої діяльності, який надає шкідливий вплив на навколишнє середовище і людину.
11 Небезпека екологічна - можливість погіршення показників якості природного середовища (станів, процесів) під впливом природних і техногенних факторів, що становлять загрозу екосистемам і людині.
12 Оцінка впливу на навколишнє середовище - визначення характеру, ступеня і масштабу впливу об'єкта господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище і наслідків цього впливу.
13 Ризик екологічний - ймовірність виникнення несприятливих для природного середовища і людини наслідків здійснення господарської та іншої діяльності (ймовірнісна міра екологічної небезпеки).
14 Ситуація екологічна - поєднання умов, процесів і обставин природного і техногенного характеру, які обумовлюють стан природних або природно-технічних систем.
15 Вимоги екологічні - комплекс обмежень щодо природокористування та умов щодо збереження навколишнього середовища в процесі господарської та іншої діяльності.
16 Стійкість природних систем до впливу - здатність природних систем зберігати свою структуру і функціональні властивості при природно-природному і антропогенного впливу.
17 Експертиза екологічна - встановлення відповідності запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості реалізації об'єкта експертизи з метою попередження можливих несприятливих екологічних та пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків.

Просмотров: 4384 | Добавил: | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до Основні поняття нормативного проектування для інженерно-екологічних вишукуваннь - 3 Листопада 2010, обговорення та відгуки: