[Розширений пошук]

Результат пошуку сигнал

1-10 из 889

Сигнал,рівень якогонеможна прочитати або записати.

Пропущенный сигнал - Сигнал, уровень которого нельзя считать или записать (ГОСТ 25868).
- 2016-12-14

Послідовність символів, щопозначають необхідні умови здійснення виклику.

Сигнал селекции - (Последовательность символов, которые указывают условия осуществления вызова).
- 2016-12-14

Кодований сигнал, який випромінюється вторинним радіолокатором і призначається для запуску бортового відповідача.

Сигнал запроса - это Кодированный сигнал, излучаемый вторичным радиолокатором и предназначенный для запуска бортового ответчика.
- 2016-12-10

Кодований сигнал, який випромінюється бортовим відповідачем у відповідь на сигнал запиту.

Сигнал ответа - это Кодированный сигнал, излучаемый ответчиком в ответ на сигнал запроса.
- 2016-12-10

Службовий сигнал, щопересилається викликаним термінальним обладнанням даних для повідомлення про свою готовністьдо зв'язку.

Сигнал подтверждения вызова - (Служебный сигнал, который передается вызванным терминальным оборудованием данных для сообщения о своей готовности к связи).
- 2016-12-10

Службовий сигнал, щопересилається викликаним термінальним обладнанням даних для повідомлення про свою неготовністьдо зв'язку.

Сигнал отказа от вызова - (Служебный сигнал, который передается вызванным терминальным оборудованием данных для сообщения о своей неготовности к связи).
- 2016-12-10

Сигнал, випромінений вторинним радіолокатором в режимі S, що передає запит бортовим відповідачам, які функціонують в режимах RВS і S.

Запрос общего вызова - это Сигнал, излучаемый вторичным радиолокатором в режиме S, предназначенный для запроса бортовых ответчиков, работающих в режи...
- 2016-12-08

Сигнал, який ініціює пересилання даних від технічного процесу і спричиняє переривання в керівній обчислювальній машині.

Инициативный сигнал - это Сигнал, который инициирует передачу данных от технического процесса и вызывает прерывание в управляющей вычислительной машине).
- 2016-12-08

Сигнал, який пересилається станцією для інформування інших станцій про те, що їм не потрібно починати пересилання.

Сигнал затора - это Сигнал, передаваемый станцией для информирования других станций о том, что им не следует начинать передачу).
- 2016-12-08

Вимоги цих будівельних норм поширюються на проектування, монтування, перевірку відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту.

ДБН В.2.5-56:2014 замінює наступні документи: з 01.07.2015р. заміняє ДБН В.2.5-56:2010
- 2019-07-30

Сигнал одного чи кількох колірних піднесівних коливань, модульованих кольорорізницевими сигналами, та сигнал колірної синхронізації СИГНАЛ ЦВЕТНОСТИ Сигнал одной или нескольких цветовых поднесущих, модулированных цветоразностными сигналами, и сигнал<...
- 2016-11-07 07:05:59

Сигнал, фаза несівного коливання якого відрізняється від фази несівного коливання іншого сигналу, з яким порівнюється перший сигнал, на постійну величину КОГЕРРЕНТНЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ СИГНАЛ Сигнал, фаза несущей которого отличается от фазы несущей другого ...
- 2016-11-08 06:19:07

Сигнал, фаза несівного коливання якого збігається з фазою несівного коливання іншого сигналу, з яким порівнюється перший сигнал СИНФАЗНЫЙ СИГНАЛ Сигнал, фаза несущей которого совпа дает с фазой несущей другого сигнала, с которым ...
- 2016-11-08 07:46:01

Складений сигнал спільного діяння, різним складовим сигналам якого відповідають свої частотні діапазони змінювання дієвої величини СОСТАВНОЙ) СИГНАЛ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ Составной сигнал ...
- 2016-11-10 13:40:55

Складений сигнал спільного діяння, кожному складовому сигналу якого відповідає свій часовий інтервал змінювання дієвої величини СОСТАВНОЙ СИГНАЛ С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ Составной сигнал ...
- 2016-11-10 14:50:33

Сигнал, що складається з сигналу яскравості та сигналу синхронізації ПОЛНЫЙ СИГНАЛ ЯРКОСТИ Сигнал, состоящий из сигнала яркости и сигнала синхронизации.
- 2016-11-08 07:07:39

Сигнал у вигляді гармонічного діяння ГАРМОНИЧЕСКИЙ СИГНАЛ, СИГНАЛ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ Сигнал в виде гармонического воздействия.
- 2016-11-07 15:20:42

Сигнал у вигляді імпульсного діяння ИМПУЛЬСНЫЙ СИГНАЛ, СИГНАЛ ИМПУЛЬСНОЙ ФОРМЫ Сигнал в виде импульсного воздействия.
- 2016-11-07 15:22:30

Кодований сигнал, який випромінюється бортовим відповідачем у відповідь на сигнал запиту. Сигнал ответа это Кодированный сигнал, излучаемый ответчиком в ответ на сигнал запроса.
- 2016-12-10 03:47:54

Детермінований сигнал, який у результаті операції скремблювання набуває характеру випадкового сигналу ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЙ СИГНАЛ, СКРЕМБЛИРО ВАННЫЙ СИГНАЛ Детерминированный сигнал, который в результате операции скремблирования приобретает характер случайного сигн...
- 2016-11-15 08:57:12

1 2 3 ... 88 89 »

Коментарі до сигнал, обговорення та відгуки:

ДБНУ