[Розширений пошук]

Результат пошуку нормування

1-10 из 107

Встановленняунормативнійта (чи)конструкторській(проектній)документації кількіснихіякісних вимогдонадійності..

Нормирование надежности - Установление в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации количественных и качественных требований к надежности.
- 2016-12-27

Установлення необхідних витрат живої праці та робочого часу на виготовлення одиниці продукції чи виконання певного обсягу робіт за одиницю часу за досягнутих організаційно - технічних умов виробництва.

Нормирование труда - Установление необходимых затрат живого труда и рабочего врем...
- 2016-12-13

Установлення прогнозованих витрат сировини, матеріалів, палива, енергії на вироблення одиниці продукції або виконання певного обсягу робіт.

Нормирование расходов материальных ресурсов - Установление прогнозируемых затрат сырья, материалов, топлива, энергии на производство единицы пр...
- 2016-12-13

Економічно обгрунтоване визначення суми фінансових ресурсів, необхідних підприємству для забезпечення безперебійного процесу виробництва та своєчасного здійснення розрахунків у плановому році.

Нормирование оборотных средств - Экономически обоснованное определение суммы финансовых ре...
- 2016-12-11

способ разработки норм или нормативных показателей расхода ресурсов.
- 2012-11-04

Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза А 1.2.
- 2012-07-29 14:16:38

Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ). Експертиза А 1.2.
- 2016-04-17 10:32:35

...1 2009 СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Зміна № 1 чинна з 01.09.2017 р. Ключові слова: види документів системи, державні будівельні норми, нормування та стандартизація у будівництві, основні ...
- 2018-10-04 15:13:42

Взаємозв'язок технічного нормування та стандартизації Важливу роль у проведенні єдиної технічної політики у будівництві повинна зіграти система технічного нормування та стандартизації.
- 2011-02-07 22:23:48

...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ І БАЗОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПО СТАНДАРТИЗАЦІї ТА НОРМУВАННЮ ДБН А.1.1 4 93 Даний норматив розповсюджуються для ...
- 2012-03-18 19:46:01

...Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
- 2012-03-18 19:46:29

...73 2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві Чинний від 1 січня 2004 року Заменяет: СНиП 5.01.18 86 Положение о производственном нормировании ... Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
- 2012-12-06 01:13:29

Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА Д 1. Організація робіт з кошторисного нормування Д 1.1. Кошторисна документація Д 1.2.
- 2013-09-04 20:13:36

ПЕРЕЛІК центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві Найменування |Сфера діяльності, у якій ...
- 2010-03-18 22:21:44

...нарад визначені пріоритетні напрями з нормування у будівництві, серед яких перегляд застарілих будівельних норм відповідно до постанови Кабміну 13 квітня 2011 року № 471 «Про затвердження Програми ... Нормування у будівництві це діяльність з розроблення та затвердження будівел...
- 2013-09-11 14:49:00

1 2 3 ... 10 11 »

Коментарі до нормування, обговорення та відгуки:

ДБНУ