[Advanced search]

Результат пошуку втрати

1-10 из 159

Додаткові витрати матеріалу порівняно з його чистою витратою, обумовлені технічними та організаційними умовами.

Потери и отходы - Дополнительные затраты материала по сравнению с его чистым расходом, обусловленные техническими и организационными условиями).
- 2016-12-10

Складова норми витрат, яка характеризує кількість назавжди втраченого матеріалу в процесі виготовлення продукції.

Потери материала - Составляющая нормы расхода, характеризующая количество безвозвратно теряемого материала в процессе изготовления продукции).
- 2016-12-09

Різниця між споживаноютакорисною потужностями якої - небудь системичипристрою.

Потери - Разность между потребляемой мощностью и полезной мощностью какой-либо системы или устройства.
- 2016-12-08

Час, упродовж якого виконавець або устаткування не виконують корисної роботи.

Потери рабочего времени - Время, в течение которого исполнитель или оборудование не выполняют полезной работы).
- 2016-12-05

Точка, в якій поверхня параболічного рефлектора чи її продовження має максимальну крутизну

(ВЕРШИНА (ПАРАБОЛИЧЕСКОГО) РЕФЛЕКТОРА - Точка, в которой поверхность параболического рефлектора или ее продолжение имеет максимальную крутизну).
- 2016-11-07

визначений відповідно до законодавства середньорічний рівень витрат енергетичних ресурсів у будівлі, що необхідний для забезпечення побутових потреб людини та оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування (проживання) у приміщеннях такої будівлі і знаходиться в межах установлених рівнів ефект...
- 2014-09-22

потери, обусловленные отклонениями от установленных рецептур, технологий, требований нормативных документов и технических условий к качеству сырья и материалов.
- 2012-11-04

потери, возникновение которых неминуемо и обусловлено техническим уровнем технологического оборудования и качественными характеристиками материалов.
- 2012-11-04

часть сырья, материалов, которая утрачивается в процессе выполнения строительных работ и изготовления изделий.
- 2012-11-04

Віднесена до одиниці маси втрата механічної енергії між початковим та кінцевим перерізами ділянки трубопроводу, включаючи можливі втрати під час входу та виходу, а також втрати в трубопровідній арматурі та інших вмонтованих пристроях (ПОТЕРЯ НАПОРА Отнесенная к единице ...
- 2016-11-10 16:27:37

Розрахункове значення напруження при втраті стійкості, що визначається як частка від ділення характеристичного напруження при втраті стійкості на частковий коефіцієнт опору.
- 2013-07-17 17:29:26

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 26.10.2012 Київ № 548 Про втрату чинності СН 531 80 «Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до ...
- 2012-12-13 01:57:05

Втрата напору від вхідного перерізу установки до вхідного перерізу насоса (ПОТЕРЯ НАПОРА СО СТОРОНЫ ВХОДА Потеря ...
- 2016-11-07 23:39:09

Втрата напору від вихідного перерізу насосу до вихідного перерізу установки (ПОТЕРЯ НАПОРА СО СТОРОНЫ ВЫХОДА Потеря ...
- 2016-11-07 16:27:49

Абсолютна втрата маси ворсу під час стирання, виражена у відсотках від початкової маси ворсу на ...
- 2016-11-10 16:41:15

Мінімально можливі втрати енергії у технологічному агрегаті ( установці ), які визначають рівень його технічної досконалості НЕИЗБЕЖНЫЕ ПОТЕРИ ...
- 2016-11-11 05:42:43

Сума втрат напору з боку входу та з боку виходу (ОБЩАЯ ПОТЕРЯ НАПОРА УСТАНОВКИ Сумма потерь напора со ...
- 2016-11-05 23:56:11

Коефіцієнт, який визначається відношенням втрат металу під час зварювання на вигар та розбризкування до маси розплавленого присадного ...
- 2016-11-12 17:46:08

Енергія втрат у тиристорі при перемкненні його із відкритого стану з заданим струмом у закритий зі заданою прямою ...
- 2016-12-08 04:15:46

1 2 3 ... 15 16 »

Коментарі до втрати, обговорення та відгуки:

ДБНУ