Основні шляхи підвищення якості будівництва

Основні шляхи підвищення якості будівництва

Якість - філософська категорія, що виражає істотну визначеність об'єкта, завдяки якій він є саме цим, а не іншим. Якість - об'єктивна і загальна характеристика об'єктів, що виявляється в сукупності їх властивостей.

Якість продукції - сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її здатність задовольняти певні потреби споживача. Ставлення до якості все більш загострюється під впливом ряду об'єктивних факторів.

Виготовлення продукції,
яка відповідає за всіма своїми параметрами сучасним вимогам і відповідає світовому рівню, вимагає досконалого обладнання, високоякісної сировини та матеріалів, використання точних приладів і передових технологій.

Товариство постійно прагне до підвищення якості всіх видів продукції. Реалізується це прагнення у формах, що відповідають рівню розвитку суспільства, що повною мірою відповідає твердженням К. Маркса:

«... Людство ставить собі завжди тільки такі завдання, які воно може вирішити, оскільки при найближчому розгляді завжди виявляється, що саме завдання виникла лише тоді, коли матеріальні умови її вирішення вже є в наявності, або, принаймні, знаходяться в процесі становлення »*.
Поліпшення якісних показників виробництва - одна з актуальних завдань нашої економіки, дієвий шлях підйому продуктивності праці, розумного використання матеріальних ресурсів, більш повного задоволення потреб людей.

Вирішення проблеми підвищення якості будівництва, визначальною в значній мірі ефективність інвестицій, є найважливішою економічним завданням.

* До Маркс До критики політичної економії / К. Маркс, Ф. Енгельс. З ¬ лайливі твори. - Т. 4. - М.: Політвидав, 1986.
Від якості введених в дію промислових комплексів, житлових будинків, об'єктів культурно-побутового призначення багато в чому залежить успішна робота підприємств, своєчасне освоєння ними проектних потужностей, поліпшення умов праці, побуту і відпочинку людей, надійність і довговічність будівель і споруд, підвищення їх архітектурної виразності, а так ¬ ж зниження експлуатаційних витрат.

Підвищення якості будівельної продукції передбачає підвищення техніко-економічного та архітектурного рівнів проектних рішень, а також поліпшення якості об'єктів, що зводяться.

На стадії проектування якість будівельної продукції визначається високим рівнем проектних рішень, які повинні відповідати сучасному науково-технічного рівня, чинним нормативним вимогам, а також враховувати можливості економіки.

Проектні рішення реалізуються в процесі зведення будинків і споруд. При заданому рівні якості проекту якість кінцевої будівельної продукції залежить від якості виконання будівельно-монтажних робіт і якості застосовуваних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Поліпшення якості будівництва пов'язане насамперед з удосконаленням нормативних документів, якими регламентуються вимоги до якості проектів, будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і якості виконання будівельно-монтажних робіт. Суворе дотримання при виконанні будівельно-монтажних робіт нормативних вимог, а також проектних рішень забезпечує нормативний рівень вводяться в експлуатацію об'єктів. Таким чином, забезпечення нормативного рівня будівельно-монтажних робіт є основним напрямком підвищення якості будівельної продукції. Відповідність здаються в експлуатацію об'єктів нормативним і проектним вимогам дозволить уникнути дефектів у процесі їх спорудження, скоротити тривалість будівництва, спростити експлуатацію і зменшити експлуатаційні витрати.
Підвищенню якості будівельно-монтажних робіт буде содіяти забезпечення ритмічного введення об'єктів в експлуатацію протягом року.

Оскільки якість кінцевої будівельної продукції залежить від якості використовуваних в процесі будівництва матеріалів, виробів та конструкцій, необхідно ширше застосовувати нові види матеріалів і виробів, ефективні залізобетонні конструкції з високоміцних і легких бетонів.

На якості будівельного виробництва позитивно позначаються уніфікація і типізація конструктивних рішень будівель і споруд, зростання рівня індустріалізації будівництва.

Для підвищення якості будівельно-монтажних робіт необхідно удосконалювати технологію будівельного виробництва, впроваджувати нові методи виробництва робіт (у тому числі конвеєрне складання та блочний монтаж конструкцій, суміщений монтаж будівельних конструкцій і технологічного обладнання), забезпечувати комплектні поставки на споруджувані об'єкти виробів і конструкцій повної заводської готовності і т.д. На будівельних майданчиках повинні отримати подальший розвиток такі форми виробничого контролю якості матеріалів, виробів та конструкцій, як вхідний, операційний і приймальний. Повинно бути покращено лабораторне, геодезичне і метрологічне обслуговування будівельного виробництва.

Вхідний контроль - функція управління виробничо-технологічної комплектації. Тим не менш, безпосередньо перед використанням матеріали, вироби і конструкції повинні бути оглянуті виконавцями робіт і майстрами.

Операційний контроль
, покладених на лінійних інженерно-технічних працівників - майстрів та виконавців робіт, дол ¬ жен стати невід'ємною складовою частиною технологічного процесу. Відповідальність за його організацію та проведення несе технічний керівник будівельного підрозділу. Цей вид виробничого контролю має профілактичне значення і спрямований на попередження шлюбу.

Приймальний контроль слід проводити на різних етапах процесу зведення будівель і споруд. Він супроводжується оцінкою якості виконаних робіт: при прийманні робіт від робітників - виконавцями робіт і майстрами; при прийманні за ¬ кінчених конструктивних частин будівель і споруд, а також відповідальних конструкцій - представниками замовника, на яких покладено технічний нагляд за якістю робіт; при прийманні закінчених будівництвом будівель і споруд - робітниками і державними приймальними комісіями.

Слід підвищити роль технічного нагляду замовників, організацій, контролюючих якість виконуваних робіт, і авторського нагляду проектних організацій, посилити їх вплив на якість будівництва. У зв'язку з цим потрібно вирішити питання про економічну зацікавленість замовників і проектних організацій у здійсненні нагляду.

Замовник повинен бути зацікавлений у здійсненні дієвого технологічного нагляду, так як від якості прийнятих їм в експлуатацію об'єктів багато в чому залежать відповідність цих об'єктів їх функціональному призначенню, міцність, стійкість, довговічність будинків і споруд, експлуатаційні та інші характеристики, передбачені проектами.
Проектні організації, закладаючи в проектні рішення якісні показники майбутніх об'єктів, повинні бути зацікавлені у належному втіленні цих рішень в побудованих об'єктах.

Всім перерахованим вище видам контролю супроводжує лабораторне, геодезичне і метрологічне обслуговування буді ¬ вельного виробництва, що здійснюється з використанням традиційних і нових вимірювальних приладів - ультразвукових, радіоізотопних, електронних, оптичних і т.д. Лабораторії будівельних організацій не повинні обмежуватися
лабораторним контролем якості матеріалів і підбором складів різних бетонів, розчинів, мастик - на них покладається вибірковий контроль за дотриманням технології виробництва та якості будівельно-монтажних робіт.
Геодезичні роботи в будівництві слід здійснювати в ув'язці з технологічними стадіями зведення будівель і споруд, що має передбачатися в технічній документації на виконання будівельно-монтажних робіт. Це забезпечить не тільки своєчасне і якісне виконання розбивочних робіт, але і необхідний геодезичний контроль за геометричними розмірами об'єктів, що будуються, спостереження за незмінюваністю (осадкою, деформацією) будівель і споруд в період будівництва, проведенням виконавчих геодезичних зйомок.

Важливою практичною задачею є укомплектування лабораторій, геодезичних і метрологічних служб будівельних організацій кваліфікованими фахівцями, забезпечення їх сучасними вимірювальними інструментами і приладами.
Послідовність здійснення названих видів контролю забезпечує (при строгому їх проведенні) виявлення допущених у процесі будівництва дефектів і гарантує належну якість готового об'єкта, який здається в експлуатацію.

Категория: Із будівництва | Добавил: ZIDAN (2011-02-06)
Просмотров: 2868 | Рейтинг: 4.3/3

Коментарі до Основні шляхи підвищення якості будівництва, обговорення та відгуки: