А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін надійність

надійність - reliability Ability of a structure or a structural member to fulfil the specified requirements, including the design working life, for which it has been designed. Reliability is usually expressed in probabilistic terms. надійність Здатність конструкції або елемента конструкціїзадовольняти вимоги, включаючи проектний строк служби, для якого вони були запроектовані. Надійність, як правило, виражається в імовірнісних термінах. надежность Способность сооружения или конструктивного элемента выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации. Надежность обычно выражается в вероятностных терминах. 0.32 П reliability differentiation Measures intended for the socio-economic optimisation of the resources to be used to build construction works, taking into account all the expected consequences of failures and the cost of the construction works. ранжування за надійністю Класифікація об’єктів за надійністю з метою соціально-економічної оптимізації ресурсів, що використовуватимуться для будівельних робіт, на підставі оцінки усіх очікуваних наслідків від руйнування та вартості будівельних робіт. ранжирование по надежности Классификация объектов по надежности с целью социально-экономической оптимизации ресурсов, которые будут использоваться при строительных работах, с учетом всех ожидаемых последствий разрушений и стоимости строительных работ. 0.33 П basic variable Part of a specified set of variables representing physical quantities which characterise actions and environmental influences, geometrical quantities, and material properties including soil properties. базова змінна Фізична кількісна величина, яка характеризує дії та вплив навколишнього оточення, геометричні кількісні величини (параметри), та матеріальні властивості, включно з властивостями ґрунтів. базисная переменная Физический параметр, который характеризует воздействия и влияние окру- жающей среды, геометрические величиныи свойства материалов, в том числе и свойства грунта. 0.34 П maintenance Set of activities performed during the working life of the structure in order to enable it to fulfil the requirements for reliability. технічне обслуговування Комплекс заходів, що виконуються протягом розрахункового строку експлуатації конструкції, для забезпечення вимог надійності. техническое обслуживание Комплекс мероприятий, которые проводятся в течение расчетного срока службыконструкции, обеспечивающие ее надежную эксплуатацию.

Ця фраза "надійність" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 1042 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін надійність відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Рекуперація
процес теплопередачі від витяжного повітря до припливного.
Дополнительная информация: