А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін геометрично та фізично нелінійний розрахунок із урахуванням недосконалостей

геометрично та фізично нелінійний розрахунок із урахуванням недосконалостей - geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included (GMNIA) An analysis with imperfections explicitly included, based on the principles of shell bending theory applied to the imperfect structure (i.e. the geometry of the middle surface includes unintended deviations from the ideal shape), including nonlinear large deflection theory for the displacements that accounts full for any change in geometry due to the actions on the shell and a nonlinear elastoplastic material law. The imperfections may also include imperfections in boundary conditions and residual stresses. A bifurcation eigenvalue check is included at each load level. геометрично та фізично нелінійний розрахунок із урахуванням недосконалостей (ГФННР) Розрахунок із урахуванням недосконалостей, що базується на принципах теорії згину оболонки у випадку недосконалої конструкції (тобто геометрія серединної поверхні має непередбачувані відхилення від ідеальної форми), включаючи нелінійну теорію великих деформацій, яка повністю враховує будь- яку зміну геометрії внаслідок дій на оболонку, і нелінійні характеристики пружно-пластичного матеріалу. Недосконалості також моуть враховувати ефект відхилень у граничних умовах і ефект залишкового напруження. На кожному етапі навантаження проводиться перевірка біфуркаційного власного значення. геометрически и физически нелинейный расчет с учетом несовершенств (ГФННР) Расчет с учетом несовершенств, который базируется на принципах теории изгиба оболочки в случае несовершенной конструкции (т.е. геометрия срединной поверхности имеет непредвиденные отклонения от идеальной формы), включая нелинейную теорию больших прогибов, которая полностью учитывает любые изменения геометрии, возникшие в результате воздействий на оболочку и нелинейные характеристики упруго- пластического материала. Несовершенства могут учитывать эффекты отклонения от граничных условий и/или эффекты остаточных напряжений. На каждом этапе нагружения проверяется бифуркационное собственное значение. 3.1.6.43 Г primary stresses The stress system required for equilibrium with the imposed loading. This consists primarily of membrane stresses, but in some conditions, bending stresses may also be required to achieve equilibrium. первинні напруження Напружений стан, необхідний для рівноваги з прикладеним навантаженням. Він складається у першу чергу з мембранних напружень, але за деяких умов для досягнення рівноваги можуть також знадобитися згинальні напруження. первичные напряжения Напряженное состояние, необходимое для уравновешивания приложенной нагузки. Оно состоит в первую очередь из мембранных напряжений, но при некоторых условиях для достижения равновесия могут также понадобиться изгибные напряжения. 93 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.6.44 Г secondary stresses Stresses induced by internal compatibility or by compatibility with the boundary conditions, associated with imposed loading or imposed displacements (temperature, prestressing, settlement, shrinkage). These stresses are not required to achieve equilibrium between an internal stress state and the external loading. вторинні напруження Напруження, необхідні для забезпечення внутрішньої рівноваги чи задоволення граничних умов, пов’язаних із прикладеними навантаженнями або зміщеннями (температурою, попереднім напруженням, просіданням, усадкою). Ці напруження не потрібні для досягнення рівноваги між внутрішнім напруженим станом і зовнішніми навантаженнями. вторичные напряжения Напряжения , необходимые для обеспечения внутреннего равновесия или удовлетворения граничных условий, связанных с приложенными нагрузками или смещениями (температурой, предварительным напряжением, просадкой, усадкой). Эти напряжения не нужны для достижения равновесия между внутренним напряженным состоянием и внешними нагрузками. 3.1.6.45 Г critical buckling resistance The smallest bifurcation or limit load determined assuming the idealised conditions of elastic material behaviour, perfect geometry, perfect load application, perfect support, material isotropy and absence of residual stresses (LBA analysis). критичний опір втраті стійкості Найменше біфуркаційне або граничне навантаження, визначене для ідеалізованих умов пружної роботи матеріалу, ідеальної геометрії, ідеального прикладання навантаження, ідеальної опирання, ізотропності матеріалу і відсутності залишкових напружень (розрахунок ЛРС). критическое сопротивление потере устойчивости Наименьшая бифуркационная или предельная нагрузка, определенная для идеализированных условий упругой работы материала, идеальной геометрии, идеального приложения нагрузки, идеального опирания, изотропности материала, отсутствия остаточных напряжений (расчет ЛРС). 3.1.6.46 Г critical buckling stress The membrane stress associated with the critical buckling resistance. критичне напруження при втраті стійкості Мембранне напруження, пов’язане з критичним опором втраті стійкості. критическое напряжение при потере устойчивости Мембранное напряжение, связанное с критическим сопротивлением потере устойчивости 94 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.6.47 Г plastic reference resistance The plastic limit load, determined assuming the idealised conditions of rigid-plastic material behaviour, perfect geometry, perfect load application, perfect support and material isotropy (modelled using MNA analysis). номінальний опір пластичним деформаціям Граничне пластичне навантаження, визначене для ідеалізованих умов: жорстко- пластичної поведінки матеріалу, ідеальної геометрії, ідеального прикладення навантаження, ідеального опирання та ізотропії матеріалу (змодельована за допомогою розрахунку ФНР). номинальное сопротивление пластическим деформациям Предельная пластическая нагрузка, определенная для идеализированных условий: жестко-пластического поведения материала, идеальной геометрии, идеального приложения нагрузки, идеального опирания и изотропии материала (смоделированная с при помощи расчета ФНР) 3.1.6.48 Г characteristic buckling resistance The load associated with buckling in the presence of inelastic material behaviour, the geometrical and structural imperfections that are inevitable in practical construction, and follower load effects. характеристичний опір втраті стійкості Навантаження, пов’язане з втратою стійкості при наявності: непружної роботи матеріалу, геометричних і конструкційних недосконалостей, які неминучі у реальних конструкціях, і ефектів слідкувального навантаження. характеристическое сопротивление потере устойчивости Нагрузка, связанная с потерей устойчивости при наличии: неупругого поведения материала, геометрических и конструкционных несовершенств, которые неизбежны в реальных конструкциях, и эффектов следящей нагрузки. 3.1.6.49 Г characteristic buckling stress The membrane stress associated with the characteristic buckling resistance. характеристичне напруження при втраті стійкості Мембранне напруження, пов’язане з характеристичним опором втраті стійкості. характеристическое напряжение при потере устойчивости Мембранное напряжение, связанное с характеристическим сопротивлением потере устойчивости. 3.1.6.50 Г design buckling resistance The design value of the buckling load, obtained by dividing the characteristic buckling resistance by the partial factor for resistance. розрахунковий опір втраті стійкості Розрахункове значення критичної сили, отримане шляхом ділення характеристичного опору втраті стійкості на частковий коефіцієнт для опору. расчетное сопротивление потере устойчивости Расчетное значение критической нагрузки, полученное путем деления характеристического сопротивления потере устойчивости на частный коэффициент для сопротивления. 95 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.6.51 Г design buckling stress The membrane stress associated with the design buckling resistance. розрахункове напруження при втраті стійкості Мембранне напруження, пов’язане з розрахунковим опором втраті стійкості. расчетное напряжение при потере устойчивости Мембранное напряжение, связанное с расчетным сопротивлением потере устойчивости. 3.1.6.52 Г key value of the stress The value of stress in a non-uniform stress field that is used to characterise the stress magnitudes in a buckling limit state assessment. визначальне значення напруження Значення напруження у полі змінних напружень, яке характеризує величину напруження при оцінці граничного стану за несучою здатністю по втраті стійкості. определяющее значение напряжения Значение напряжения в поле переменных напряжеений, которое характеризует величину напряжения при оценке предельного состояния по несущей способности по потере устойчивости. 3.1.6.53 Г fabrication tolerance quality class The category of fabrication tolerance requirements that is assumed in design. клас допуску якості на виготовлення Категорія вимог допуску на виготовлення, передбачена при проектуванні. класс допуска качества на изготовление Категория требований допуска на изготовление, предусмотренная при проектировании. 3.1.7 Г EN 1993-1-7 Part 1-7. Plated structures subject to out of plane loading EN 1993-1-7 Частина. 1-7. Пластинчасті конструкції, призначені для сприйняття поперечного навантаження EN 1993-1-7 Часть. 1-7. Пластинчатые конструкции, предназначенные для восприятия поперечной нагрузки 3.1.7.1 Г plated structure A structure that is built up from nominally flat plates which are joined together. The plates may be stiffened or unstiffened. пластинчаста конструкція Це конструкція, яка складається з номінально плоских пластин, сполучених разом. Пластини можуть бути підкріпленими або непідкріпленими. пластинчатая конструкция Это конструкция, состоящая из номинально плоских пластин, соединенных вместе. Пластины могут быть подкрепленными или неподкрепленными. 3.1.7.2 Г plate segment A plate segment is a flat plate which may be unstiffened or stiffened. A plate segment should be regarded as an individual part of a plated structure. пластинчастий сегмент пластинчастий сегмент – це плоска пластина, яка може бути непідкріпленою або підкріпленою. Пластинчастий сегмент слід розглядати як окрему частину пластинчастої конструкції. пластинчатый сегмент пластинчатый сегмент – это плоская пластина, которая может быть неподкрепленной или подкрепленной. Пластинчатый сегмент следует рассматривать как отдельную часть пластинчатой конструкции. 96 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.7.3 Г stiffener A plate or a section attached to the plate with the purpose of preventing buckling of the plate or reinforcing it against local loads. A stiffener is denoted: – longitudinal if its longitudinal direction is in the main direction of load transfer of the member of which it forms a part; – transverse if its longitudinal direction is perpendicular to the main direction of load transfer of the member of which it forms a part. елемент жорсткості Пластина або профіль, прикріплений до пластини з метою запобігання втраті стійкості пластини або для її підсилення при дії локального навантаження. Розрізняють наступні види елементів жорсткості: – поздовжній, якщо його напрям співпадає з основним робочим напрямом елемента, частиною якого він є; – поперечний, якщо його напрям перпендикулярний до основного робочого напряму елемента, частиною якого він є. элемент жесткости Лист или профиль, прикрепленный к пластине с целью предотвращения потери местной устойчивости пластины или ее усиления при местной нагрузке. Различают следующие виды элементов жесткости: - продольный, если его направление совпадает с основным направлением элемента, частью которого он является; - поперечный, если его направление перпендикулярно основному направлению элемента, частью которого он является. 3.1.7.4 Г stiffened plate Plate with transverse and/or longitudinal stiffeners. підкріплена пластина Пластина з поперечними або поздовжніми елементами жорсткості. подкрепленная пластина Пластина с поперечными или продольными элементами жесткости. 3.1.7.5 Г sub-panel Unstiffened plate surrounded by stiffeners or, on a web, by flanges and/or stiffeners or, on a flange, by webs and/or stiffeners. субпанель Непідкріплена пластина, оточена елементами жорсткості або, якщо вона на стінці, – поясами та/або елементами жорсткості, або, якщо вона на поясі, – стінками та/або елементами жорсткості. субпанель Неподкрепленная пластина, окруженная элементами жесткости или, если она на стенке, – поясами и/или элементами жесткости, либо стенками балки в зависимости от ее местоположения. 3.1.7.6 Г plastic collapse A failure mode at the ultimate limit state where the structure loses its ability to resist increased loading due to the development of a plastic mechanism. пластичне руйнування Вид руйнування у граничному стані за несучою здатністю, при якому конструкція втрачає здатність чинити опір зростаючому навантаженню в результаті розвитку пластичного механізму. пластическое разрушение Вид разрушения в предельном состоянии по несущей способности, при котором конструкция теряет способность сопротивляться возрастающей нагрузке в результате развития пластического механизма. 97 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.7.7 Г tensile rupture A failure mode in the ultimate limit state where failure of the plate occurs due to tension. розрив при розтягу Вид руйнування у граничному стані за несучою здатністю, при якому руйнування пластини відбувається внаслідок розтягу. разрыв при растяжении Вид разрушения в предельном состояни по несущей способности, при котором разрушение пластины происходит вследствие растяжения. 3.1.7.8 Г cyclic plasticity Where repeated yielding is caused by cycles of loading and unloading. малоциклова втома Коли текучість, що повторюється, викликана циклами навантаження і розвантаження. малоцикловая усталость Когда повторяющаяся текучесть вызвана циклами нагрузки и разгрузки. 3.1.7.9 Г buckling Where the structure looses its stability under compression and/or shear. втрата стійкості Коли конструкція втрачає стійкість при стиску і/або зсуву. потеря устойчивости Когда конструкция теряет устойчивость при сжатии и/или сдвиге. 3.1.7.10 Г fatigue Where cyclic loading causes cracking or failure. втома Коли циклічне навантаження викликає тріщини або руйнуванням. усталость Когда циклическая нагрузка вызывает трещины или разрушение. 3.1.7.11 Г out of plane loading The load applied normal to the middle surface of a plate segment. поперечне навантаження Навантаження, прикладене перпендикулярно до серединної поверхні сегменту пластини. поперечная нагрузка Нагрузка, приложенная перпендикулярно к срединной поверхности сегмента пластины. 3.1.7.12 Г in-plane forces Forces applied parallel to the surface of the plate segment. They are induced by in-plane effects (for example temperature and friction effects) or by global loads applied at the plated structure. зусилля в площині Зусилля, прикладені паралельно поверхні сегмента пластини. Вони викликані діямиу площині пластині (наприклад, впливами температури або тертя), або глобальним навантаженням, яке прикладене до пластинчастої конструкції. усилия в плоскости Усилия, приложенные параллельно поверхности сегмента пластины. Они вызваны воздействиями в плоскости пластины (например, влияниями температуры или трения), или глобальной нагрузкой, которая приложена к пластинчатой конструкции. 3.1.8 Г EN 1993-1-8 Part 1-8. Calculation of joints EN 1993-1-8 Частина 1-8. Розрахунок вузлів EN 1993-1-8 Часть 1-8. Расчет узлов 98 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.8.1 Г basic component (of a joint) Part of a joint that makes a contribution to one or more of its structural properties. основний компонент (вузла) Частина вузла, що впливає на одну або більше його конструктивних властивостей. основной компонент (узла) Часть узла, которая влияет на одно или больше его конструктивных свойств. 3.1.8.2 Г connection Location at which two or more elements meet. For design purposes it is the assembly of the basic components required to represent the behaviour during the transfer of the relevant internal forces and moments at the connection. з’єднання Місце, в якому сходяться два елементи або більше. Для проектування – це група основних компонентів, необхідних для того, щоб уявити, як передаються відповідні внутрішні зусилля та моменти у з‘єднанні. соединение Место, в котором сходятся два элемента или более. Для целей проектирования – это группа основных компонентов, необходимых для того чтобы представить, как передаются соответствующие внутренние усилия и моменты в соединении. 3.1.8.3 Г connected member Any member that is joined to a supporting member or element. приєднаний елемент Будь-який елемент, приєднаний до несучого елемента. присоединенный элемент Любой элемент, присоединенный к несущему элементу 3.1.8.4 Г joint Zone where two or more members are interconnected. For design purposes it is the assembly of all the basic components required to represent the behaviour during the transfer of the relevant internal forces and moments between the connected members. A beam-to- column joint consists of a web panel and either one connection (single sided joint configuration) or two connections (double sided joint configuration), see figure 1.1. вузол Зона, в якій з‘єднано два елементи або більше. Для проектування – це група всіх основних компонентів, необхідних для того, щоб уявити, як передаються відповідні внутрішні зусилля та моменти між з’єднаними елементами. Вузол сполучення балки з колоною складається з ділянки стінки колони та одного (при односторонній конфігурації вузла) або двох (при двосторонній конфігурації вузла) з’єднань, див. рисунок 1.1. узел Зона, в которой соединены между собой два элемента или более. Для целей проектирования – это группа всех основных компонентов, необходимых для того чтобы представить, как передаются соответствующие внутренние усилия и моменты между элементами в соединении. Узел соединения балки и колонны состоит из участка стенки колонны и одного (при односторонней конфигурации узла) или двух (при двухсторонней конфигурации узла) соединений, см. рис. 1.1. 99 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.8.5 Г joint configuration Type or layout of the joint or joints in a zone within which the axes of two or more inter- connected members intersect, see figure 1.2. конфігурація вузла Тип або схема вузла або вузлів у межах зони, де перетинаються дві або більше осей сполучуваних елементів, див. рисунок 1.2. конфигурация узла Тип или схема узла или узлов в пределах зоны, где пересекаются две или более осей соединяемых элементов, см. рис. 1.2. 3.1.8.6 Г rotational capacity The angle through which the joint can rotate for a given resistance level without failing. поворотна здатність Граничний кут повороту вузла, при якому забезпечено заданий рівень несучої здатності. поворотная способность Предельный угол поворота узла, при котором обеспечивается заданный уровень несущей способности. 3.1.8.7 Г rotational stiffness The moment required to produce unit rotation in a joint. поворотна жорсткість Момент, необхідний для повороту вузла на одиничний кут. поворотная жесткость Момент, необходимый для поворота узла на единичный угол. 3.1.8.8 Г structural properties (of a joint) Resistance to internal forces and moments in the connected members, rotational stiffness and rotation capacity. конструктивні властивості Опір внутрішнім зусиллям та моментам у з’єднуваних елементах, поворотна жорсткість та поворотна здатність. конструктивные свойства Сопротивление внутренним усилиям и моментам в соединяемых элементах, поворотная жесткость и поворотная способность 3.1.8.9 Г uniplanar joint In a lattice structure a uniplanar joint connects members that are situated in a single plane. плоский вузол У гратчастих конструкціях плоский вузол з’єднує елементи, що знаходяться в одній площині. плоский узел В решетчатых конструкциях плоский узел соединяет элементы, находящиеся в одной плоскости 3.1.9 Г EN 1993-1-9 Part 1-9. Fatigue EN 1993-1-9 Частина 1-9. Втома EN 1993-1-9 Часть 1-9. Усталость 3.1.9.1 Г fatigue The process of initiation and propagation of cracks through a structural part due to action of fluctuating stress. втома Процес виникнення і поширення тріщин в деталях конструкції у результаті дії змінного напруження. усталость Процесс образования и распространения трещин в деталях конструкции в результате воздействия переменного напряжения. 100 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.9.2 Г nominal stress A stress in the parent material or in a weld adjacent to a potential crack location calculated in accordance with elastic theory excluding all stress concentration effects. номінальне напруження Напруження в основному матеріалі або у зварному шві, що примикає до місця розташування потенційної тріщини, розраховане за теорією пружності, виключаючи всі ефекти концентрації напружень. номинальное напряжение Напряжение в основном материале или в сварном шве, примыкающем к месту расположения потенциальной трещины, вычисленное в соответствии с теорией упругости без учета всех эффектов концентрации напряжения. 3.1.9.3 Г modified nominal stress A nominal stress multiplied by an appropriate stress concentration factor k f , to allow for a geometric discontinuity that has not been taken into account in the classification of a particular constructional detail. модифіковане номінальне напруження Номінальна напруження, помножене на відповідний коефіцієнт концентрації напруження k f для врахування геометричних концентраторів напружень, які не були взяті до уваги при виборі розрахункової схеми конкретної деталі конструкції. модифицированное номинальное напряжение Номинальное напряжение, умноженное на соответствующий коэффициент концентрации напряжения k f для учета геометрических концентраторов напряжений, не принятых во внимание при выборе расчетной схемы конкретной детали конструкции. 3.1.9.4 Г geometric (hot spot) stress The maximum principal stress in the parent material adjacent to the weld toe, taking into account stress concentration effects due to the overall geometry of a particular constructional detail. локальне (концентроване) напруження Максимальне головне напруження в основному матеріалі, що діє на межі зварного шва, з урахуванням ефектів концентрації напружень, пов’язаних із загальною геометрією конкретної деталі конструкції. локальное (концентрированное) напряжение Максимальное главное напряжение в исходном материале, действующее на границе сварного шва, с учетом эффектов концентрации напряжения, вызванных общей геометрией конкретной детали конструкции. 101 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.9.5 Г residual stress Residual stress is a permanent state of stress in a structure that is in static equilibrium and is independent of any applied action. Residual stresses can arise from rolling stresses, cutting processes, welding shrinkage or lack of fit between members or from any loading event that causes yielding of part of the structure. залишкове напруження Залишкове напруження - це постійний напружений стан в конструкції, що знаходиться в статичній рівновазі і не залежить від жодного зовнішнього впливу. Залишкове напруження може виникати внаслідок прокатки, різання, усадки зварних швів або під час збирання через неточну відповідність розмірів деталей, або від будь-яких навантажень, що викликають пластичні деформації частини конструкції. остаточное напряжение Остаточное напряжение – это постоянное напряженное состояние в конструкции, которое находится в статическом равновесии и не зависит ни от какого внешнего воздействия. Остаточные напряжения могут возникать в результате прокатки, резки, усадки сварных швов или при сборке из-за неточного соответствия размеров деталей, или от любых нагрузок, вызывающих пластические деформации части конструкции. 3.1.9.6 Г loading event A defined loading sequence applied to the structure and giving rise to a stress history, which is normally repeated a defined number of times in the life of the structure. навантаження Послідовність навантажень, прикладених до конструкції, що визначають історію навантаження, що зазвичай повторюється певну кількість разів за час експлуатації конструкції. нагружение Последовательность нагрузок, приложенных к конструкции, определяющих историю нагружения, обычно повторяющихся определенное количество раз за время эксплуатации конструкции. 3.1.9.7 Г stress history A record or a calculation of the stress variation at a particular point in a structure during a loading event. історія напружень Запис або розрахунок зміни напруження у конкретній точці конструкції в процесі навантаження. история напряжений Запись или вычисление изменения напряжения в конкретной точке конструкции в процессе нагружения. 3.1.9.8 Г rainflow method Particular cycle counting method of producing a stress-range spectrum from a given stress history. метод дощового потоку Спеціальний метод підрахунку циклів, що відтворює спектр розмаху напружень на основі заданої історії напружень. метод дождевого потока Специальный метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной истории напряжений. 102 Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.9.9 Г reservoir method Particular cycle counting method of producing a stress-range spectrum from a given stress history. резервуарний метод Спеціальний метод підрахунку циклів, що відтворює спектр розмаху напружень на основі історії напружень. резервуарный метод Специальный метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной истории напряжений. 3.1.9.10 Г stress range The algebraic difference between the two extremes of a particular stress cycle derived from a stress history. розмах напружень Алгебраїчна різниця між двома крайніми точками конкретного циклу напружень, отримана з історії напружень. размах напряжений Алгебраическая разница между двумя крайними точками конкретного цикла напряжений, полученная из истории напряжений. 3.1.9.11 Г stress-range spectrum Histogram of the number of occurrences for all stress ranges of different magnitudes recorded or calculated for a particular loading event. спектр розмахів напружень Гістограма всіх розмахів напружень для циклів різної інтенсивності, записаних або розрахованих для конкретного навантаження. спектр размахов напряжений Гистограмма всех размахов напряжений для циклов различной интенсивности, записанных или вычисленных для конкретного нагружения. 3.1.9.12 Г design spectrum The total of all stress-range spectra in the design life of a structure relevant to the fatigue assessment. розрахунковий спектр Повна сукупність усіх спектрів розмахів напружень, що реалізуються протягом проектної довговічності конструкції, які стосуються до оцінки втоми. расчетный спектр Полная совокупность всех спектров размахов напряжений, реализуемых на протяжении проектной долговечности конструкции, которые относятся к оценке усталости. 3.1.9.13 Г design life The reference period of time for which a structure is required to perform safely with an acceptable probability that failure by fatigue cracking will not occur. проектна довговічність Розрахунковий період часу, протягом якого з достатнім ступенем вірогідності не відбудеться втомне руйнування конструкції. проектная долговечность Расчетный период времени, в течение которого с достаточной степенью вероятности не произойдет усталостное разрушение конструкции. Код I English language Українська мова Русский язык 3.1.9.14 Г fatigue life The predicted period of time to cause fatigue failure under the application of the design spectrum. втомна довговічність Прогнозований період часу до моменту втомного руйнування під впливом розрахункового спектру. усталостная долговечность Прогнозируемый период времени до момента усталостного разрушения под воздействием расчетного спектра. 3.1.9.15 Г Miner's summation A linear cumulative damage calculation based on the Palmgren-Miner rule. підсумовування Майнера Розрахунок лінійного накопичення пошкоджень, що базується на гіпотезі Пальмгрена-Майнера. суммирование Майнера Расчет линейного накопления повреждений, основанный на гипотезе Пальмгрена- Майнера. 3.1.9.16 Г equivalent constant amplitude stress range The constant-amplitude stress range that would result in the same fatigue life as for the design spectrum, when the comparison is based on a Miner's summation. еквівалентний розмах напружень постійної амплітуди Розмах напружень циклу постійної амплітуди, при якому втомна довговічність була б такою ж самою, як і обчислена на базі підсумовування Майнера за даними розрахункового спектру. эквивалентный размах напряжений постоянной амплитуды Размах напряжений для цикла постоянной амплитуды, при котором усталостная долговечность была бы той же самой, как и вычисленная на базе суммирования Майнера по данным расчетного спектра. 3.1.9.17 Г fatigue loading A set of action parameters based on typical loading events described by the positions of loads, their magnitudes, frequencies of occurrence, sequence and relative phasing. втомне навантаження Набір параметрів дій, що базується на типових навантаженнях, що описані місцями прикладення навантажень, їхніми інтенсивностями, частотами, послідовністю і відносними фазами. . усталостное нагружение Набор параметров воздействия, основанный на типовых нагружениях, описанных местами приложения нагрузок, их величинами, частотами, последовательностью и относительными фазами. 3.1.9.18 Г equivalent constant amplitude fatigue loading Simplified constant amplitude loading causing the same fatigue damage effects as a series of actual variable amplitude loading events. еквівалентне втомне вантаження постійної амплітуди Спрощене навантаження постійної амплітуди, що викликає такий самий ефект втомного пошкодження, що і серія дійсних навантажень змінної амплітуди. эквивалентное усталостное нагружение постоянной амплитуды Упрощенное нагружение постоянной амплитуды, вызывающее такой же эффект усталостного повреждения, что и серия действительных нагружений переменной амплитуды.

Ця фраза "геометрично та фізично нелінійний розрахунок із урахуванням недосконалостей" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 942 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін геометрично та фізично нелінійний розрахунок із урахуванням недосконалостей відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Cхеми планування території на регіональному рівні
планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та визначає принципові виріш...
Дополнительная информация: